Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun tudi junija s presežkom

Ljubljana, 14. julij 2017 – Državni proračun je junija izkazal presežek v višini 99,9 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 778 milijonov evrov, kar je 75,3 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju, odhodkov pa je bilo za 678,1 milijona evrov oz. za 11,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. V prvem polletju letošnjega leta je državni proračun izkazal 65,3 milijona evrov presežka.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so junija skupaj dosegli 716,1 milijona evrov, kar je 120,4 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Glede na lanski junij je realizacija DDV višja za 4,6 milijona evrov, realizacija trošarin pa za 59,5 milijona evrov. Slednja je višja zato, ker je večji zavezanec lani kasneje plačal trošarinske dajatve v višini 54 milijonov evrov. Lansko majsko obveznost do države je namreč poravnal šele 1. julija, in ne 30. junija. Realizacija davka od odhodkov pravnih oseb pa je bila glede na enako obdobje lani višja za 13,5 milijona evrov.

 

Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 24,8 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 6,6 milijona evrov.

 

Junija je bilo treba v primerjavi z enakim mesecem lani izločiti manj sredstev na proračunske sklade. Na proračunski sklad za demografski sklad je bilo treba junija lani izločiti 36,7 milijona evrov, letos pa le 2600 evrov. Do nižjih odhodkov je prišlo tudi pri investicijskih transferih, in sicer tako proračunskim uporabnikom (nižji so za 6,4 milijona evrov oz. za 57,7 odstotka) kot pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (ti so nižji za tri milijone evrov oz. za 72,4 odstotka). Nižja realizacija je izkazana tudi pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (za 2,9 milijona evrov oz. za 29,7 odstotka).

 

V primerjavi z realizacijo v lanskem juniju so bili višji predvsem odhodki za blago in storitve (za 26,4 milijona evrov oz. za 64 odstotkov) ter plačila sredstev v proračun EU (za 12,6 milijona evrov oz. za 64,5 odstotka). Nekoliko višji odhodki so bili tudi pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim (za 6,9 milijona evrov oz. za 6,8 odstotka), pri nakupih in gradnji osnovnih sredstev (za 6,3 milijona evrov oz. za 41,8 odstotka) ter pri subvencijah (za 3,4 milijona evrov oz. 22,1 odstotka).

 

Poraba po virih sredstev je bila v primerjavi z junijem lani nižja pri namenskih sredstvih, in sicer za 36,9 milijona evrov oz. za 65,9 odstotka (zaradi že omenjenega izločanja sredstev na demografski sklad), medtem ko je bila poraba integralnih sredstev višja za 41,2 milijona evrov oz. za sedem odstotkov. Višji kot junija lani so bili tudi odhodki iz slovenske udeležbe (za 4,2 milijona evrov oz. za 87,1 odstotka) in EU sredstva (za 3,3 milijona evrov oz. za 18,8 odstotka). Namenska sredstva finančnih mehanizmov so bila realizirana na približno isti ravni.

 

Na letni ravni, torej v prvih šestih mesecih skupaj, so prihodki državnega proračuna dosegli 4,551 milijarde evrov, kar je za 378,4 milijona evrov oz. 9,1 odstotka več kot v prvem polletju lani. Dosegli so 51,4 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so na letni ravni skupaj dosegli 3,872 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 7,9 odstotka oz. 281,9 milijona evrov.

 

Odhodki so v prvih šestih mesecih skupaj dosegli 4,486 milijarde evrov, kar je za 75,2 milijona evrov oz. za 1,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

 

Drugi tekoči domači transferi skupaj so se v tem obdobju znižali za 32,8 milijona evrov oz. za dva odstotka, pri čemer so se na eni strani povečali tekoči transferi v javne zavode (za 44,6 milijona evrov oziroma za 5,3 odstotka), na drugi strani pa so se znižali transferi v sklade socialnega zavarovanja (za 68 milijonov evrov oz. za 10,2 odstotka) in tekoči transferi občinam (za 10,2 milijona evrov oz. za 34,3 odstotka).

 

Tudi skupna plačila obresti so se v prvih šestih mesecih letos glede na isto obdobje lani znižala, in sicer za sedem milijonov evrov oz. za 1,1 odstotka, pri čemer so se plačila domačih obresti povečala za 41,2 milijona evrov oz. 9,1 odstotka, plačila tujih obresti pa zmanjšala (za 48,2 milijona evrov oz. za 22,4 odstotka).

 

V tem obdobju so se znižali tudi odhodki za rezerve (za 40,3 milijona evrov oz. za 45,6 odstotka), subvencije (za 26,2 milijona evrov oz. za 10,6 odstotka) in plačila sredstev v proračun EU (za 12,8 milijona evrov oz. za 6,1 odstotka). Skupni izdatki za investicije in investicijske transfere so se povečali za 10,7 milijona evrov oz. za 6,8 odstotka, pri čemer je bila rast odhodkov zabeležena samo pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev (za 28,5 milijona evrov oz. 33,7 odstotka), medtem ko so se znižali investicijski transferi proračunskim uporabnikom (za 10,9 milijona evrov oz. za 23,5 odstotka) in investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (za 6,8 milijona evrov oz. 26,3 odstotka).

 

Glede na enako obdobje lani so bili višji še izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost (za 15,3 milijona evrov oz. za 2,6 odstotka), transferi posameznikom in gospodinjstvom (za 11,5 milijona evrov oz. za 1,8 odstotka), izdatki za blago in storitve (za 10,7 milijona evrov oz. za 3,6 odstotka) ter transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (za 1,6 milijona evrov oz. za 4,5 odstotka).

 

Če realizacijo z vidika porabe po virih sredstev primerjamo s prvim polletjem lani, je bila leta nižja pri integralnih (za 64,4 milijona evrov oz. za 1,5 odstotka) in namenskih sredstvih (za 26,5 milijona evrov oz. za 19,8 odstotka) ter namenskih sredstvih finančnih mehanizmov (za 1,4 milijona evrov oz. 30,2 odstotka), medtem ko je bila višja pri EU sredstvih (za 10,3 milijona evrov oz. za 4,3 odstotka) in slovenski udeležbi (za sedem milijonov evrov oz. 24,8 odstotka).

 

Služba za odnose z javnostmi