Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 143. seji vlade

Ljubljana, 13. julij 2017 – Vlada je na današnji redni seji s področja dela ministrstva za finance sprejela sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 in izdala spremembe seznama pravnih oseb javnega sektorja. Sprejela je odgovor glede nenotifikacije določb prava EU o obveznih revizijah in stališče Slovenije o dovoljenju Poljski, da z Ukrajino sklene sporazum z ukrepi, ki odstopajo od skupnega sistema davka na dodano vrednost. Vlada je v upravnem postopku zavrnila zahtevo za izločitev ter odgovorila na tožbo tožeče stranke Alpen Invest.

Vlada o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017

Vlada je danes sprejela sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017. Davčni zavezanci lahko v skladu s 142. členom zakona o dohodnini do 0,5 odstotka dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank.

Vlada v skladu z uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja izvajanje instituta namenitve dela dohodnine za donacije, na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v uradnem listu.

Finančno ministrstvo je seznam za leto 2017 pripravilo na podlagi podatkov, ki so jih poslali pristojni organi, in sicer vsak organ za upravičence, ki delujejo na področju, za katero je posamezni organ pristojen. Ministrstvo za finance je prejete podatke pregledalo in usklajenost podatkov preverilo pri Finančni upravi RS.

 

Vlada izdala seznam pravnih oseb javnega sektorja

Vlada mora v skladu z zakonom o javnih financah na predlog ministra, pristojnega za finance, izdati seznam pravnih oseb iz prvega odstavka 87. člena omenjenega zakona. V primeru sprememb tega seznama ministrstvo v potrditev vladi predlaga spremembo oz. nov seznam.

Tokrat je na predlagani novi seznam uvrščena ena pravna oseba, to je tovarna nogavic Polzela. Pri dveh pravnih osebah (Ustanova – Center za usposabljanje na področju javnih financ in Lipica Turizem) je prišlo do spremembe naziva, ena pravna oseba, to je Rudnik živega srebra Idrija, pa je bila zaradi zaključka likvidacijskega postopka in posledično izbrisa iz sodnega registra izločena iz seznama.

Omenjeni 87. člen zakona o javnih financah določa sledeče:
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (oba za obvezni del zavarovanja), javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena ter pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe oziroma predstavniki ali pooblaščenci države v organih teh pravnih oseb upoštevati pri zadolževanju in izdajanju poroštev.

 

Odgovor vlade glede nenotifikacije določb o obveznih revizijah

Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v pravni red Republike Slovenije.

Evropska komisija v obrazloženem mnenju zavzema stališče, da Slovenija ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2014/56/EU in poziva vlado, da v dveh mesecih po prejemu obrazloženega mnenja sprejme ukrepe, ki so potrebni za uskladitev z obrazloženim mnenjem. Slovenija je 17. marca 2017 pri Evropski komisiji vložila prošnjo za podaljšanje roka za odgovor oz. uskladitev z obrazloženim mnenjem, ki bila odobrena 28. marca 2017. S tem je bil Sloveniji rok za odgovor na pismo Evropske komisije podaljšan do 16. julija 2017.

Vlada pojasnjuje, da je Slovenija del določb Direktive 2014/56/EU v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, in sicer v delu, ki se nanaša na revizijsko poročanje in revizijsko komisijo. Zakon je bil 14. marca 2017 notificiran Evropski komisiji, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Preostale določbe Direktive 2014/56/EU bodo prenesene z Zakonom o revidiranju in ocenjevanju vrednosti. Predlog zakona je na področju revidiranja usklajen, nekaj usklajevanj pa je potrebnih še na področju ocenjevanja vrednosti. 9. junija 2017 je bilo zaradi nasprotujočih stališč izvedeno koalicijsko usklajevanje, kjer ni bilo doseženega soglasja, temveč je bil sprejet sklep, da se bo koalicijsko usklajevanje nadaljevalo. Slovenija načrtuje, da bo vlada besedilo predloga zakona določila do 24. avgusta 2017, kar omogoča sprejem na redni seji državnega zbora, ki bo potekala med 17. in 21. oktobrom 2017.

Slovenija si prizadeva, da bi v najkrajšem času sprejeli vse ukrepe za popolni prenos Direktive 2014/56/EU v nacionalni pravni red in obžaluje, da je zaradi nasprotujočih si mnenj na področju ocenjevanja vrednosti prišlo do zamude pri sprejemu zakona. S sprejemom zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti bodo določbe Direktive 2014/56/EU dokončno prenesene v pravni red Republike Slovenije. Vlada pa se zavezuje, da bo Evropsko komisijo obveščala o napredku pri sprejemanju ukrepov za prenos Direktive 2014/56/EU v slovenski pravni red.

 

Vlada ne nasprotuje sporazumu Poljske z Ukrajino

Vlada je na današnji redni seji sprejela stališče Slovenije k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Poljski, da z Ukrajino sklene sporazum z ukrepi, ki odstopajo od skupnega sistema davka na dodano vrednost, in sicer v zvezi z vzdrževanjem cestnih mostov na poljski meji z Ukrajino.

Slovenija ne nasprotuje predlogu izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Poljski, da z Ukrajino sklene sporazum, ki odstopa od določb o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Predmet sporazuma je vzdrževanje treh cestnih mostov na poljski meji z Ukrajino, po katerem se mejni cestni mostovi ali njihovi deli s strani Poljske ali Ukrajine priznajo kot del poljskega oziroma ukrajinskega ozemlja za namene dobave blaga in storitev ter uvoza blaga, namenjenega za vzdrževanje teh mostov. Za blago, ki ga uvažajo davčni zavezanci s pravico do popolnega odbitka iz Ukrajine na Poljsko, se ne zaračunava DDV, če se to blago uporablja za izvajanje del po sporazumu.

 

Vlada zavrnila zahtevo za izločitev iz upravnega postopka

Vlada je izdala sklep o zavrnitvi zahteve Danice Ludvik za izločitev ministrice za finance mag. Mateje Vraničar Erman iz upravnega postopka o izločitvi direktorice Finančne uprave RS Jane Ahčin iz postopka, ker predlagateljica ni izkazala okoliščin, navedenih v zakonu o splošnem upravnem postopku.

Predlagateljica je kot razlog za izločitev ministrice navedla, da ministrica ne ukrepa in tako podpira nezakonito delovanje davčnega organa. Hkrati je zahtevala, da ji vlada omogoči tudi ustno utemeljiti zahtevo o izločitvi ministrice in drugih uradnih oseb. Vlada je ob ugotovitvi, da predlagateljica ni izkazala obstoja okoliščine, ki bi vzbujale dvom v nepristranost ministrice, po uradni dolžnosti preverila še, ali obstajajo drugi razlogi za izločitev. Ker take okoliščine niso bile ugotovljene in ker okoliščine, ki bi vzbujale dvom o nepristranosti ministrice niso izkazane, je vlada predlagateljičino zahtevo zavrnila.

 

Vlada odgovorila na tožbo Alpen Invest

Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu tožeče stranke gospodarske družbe Alpen Invest v zvezi z odločbo vlade z dne 13. aprila 2017. Vlada v odgovoru poudarja, da tožba tožeče stranke ni utemeljena in zato prereka vse tožbene navedbe v njej. Glede trditev tožeče stranke o obstoju razlogov za izločitev uradne osebe vlada navaja, da po njenem mnenju okoliščine in navedbe iz tožbe ne ustrezajo nobenemu od razlogov za izločitev. Vlada v svojem odgovoru pojasnjuje, da je v zakonu o prekrških jasno določeno, da mora prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku kršitelja obvestiti o prekršku in poučiti o njegovih pravicah. Poleg navedbe dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška, je navedeno tudi, katera dejstva in dokazi so po mnenju prekrškovnega organa odločilnejši. Prav zato posameznih navedb, iz katerih lahko izhaja, katera dejstva in dokaze organ šteje za odločilne, ni mogoče uporabiti kot razlog za zatrjevanje pristranskosti pooblaščene osebe, rekoč, da je s tem že prejudicirana končna odločitev. Prekrškovni organ je dolžan stranke spodbuditi k navajanju odločilnih dejstev, dolžan je storiti vse, da se v postopku navedejo in ugotovijo vsa odločilna dejstva. Pri takem ravnanju torej ne gre za kršitev kontradiktornosti postopka, ampak je s tem ta po mnenju vlade dejansko sploh omogočen.

Služba za odnose z javnostmi