Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela predloge kandidatov za tričlanski Fiskalni svet

Ljubljana, 8. marec 2017 – Vlada je na današnji redni seji sprejela predloge kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta, ki jih bo v imenovanje državnemu zboru predlagala za obdobje petih let.

Vlada je sprejela predloge kandidatov za Fiskalni svet, in sicer za predsednika predlaga dr. Davorina Kračuna, za člana pa mag. Tomaža Peršeta ter Alenko Jerkič. Vlada bo državnemu zboru predlagala, da kandidate v Fiskalni svet imenuje za obdobje petih let. Državni zbor glasuje o predlaganih kandidatih za člane Fiskalnega sveta v 30 dneh po predložitvi predloga vlade. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje dvotretjinska večina vseh poslancev.

 

Fiskalni svet ima v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu tri člane, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor. Za člane Fiskalnega sveta se imenujejo strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije, pri čemer mora biti vsaj eden strokovnjak s področja makroekonomije, vsaj eden pa s področja javnih financ.

 

Vlada je 27. januarja 2017 objavila četrti javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalnega sveta. Rok za posredovanje prijav se je iztekel dne 27. februar 2017. Ministrstvo za finance je prejelo osem prijav kandidatov, med katerimi jih sedem izpolnjuje pogoje.

 

Dr. Davorin Kračun ima doktorat družbenih znanosti s področja ekonomije in magisterij ekonomskih

znanosti (Fakulteta ekonomskih ved, Univerza v Zagrebu), univerzitetno diplomo (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru). Od leta 2004 opravlja delo rednega profesorja za področje ekonomske teorije in politike na EPF, UM. Pred tem je bil ambasador RS v Washingtonu (2000-2004), minister za zunanje zadeve (1996-1997), minister za ekonomske odnose in razvoj (1993-1995), minister za planiranje (1992-1993), visokošolski učitelj na EPF, MB (1974-1992). Bil je predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije (2011-2014), predsednik nadzornega sveta podjetja Marifarm, Maribor (2008-2011), predsednik nadzornega sveta NKBM (1997-2000), predsednik nadzornega sveta Term Maribor (1997-2000), predsednik ekonomskega sveta Vlade RS (1995-1996), član upravnega odbora GZS (1988-1992), član sveta Narodne banke Slovenije (1986-1991) in prodekan EPF, UM (1983-1987). Aktiven je tudi na raziskovalnem področju s številnimi objavami (preko 500 vpisov COBISS). Je strokovnjak s področja makroekonomije in ekonomije.

 

Mag. Tomaž Perše ima magisterij ekonomskih znanosti – smer industrijska politika (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in univerzitetno diplomo (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Karierno pot je začel na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije, kjer je bil kot svetovalec na področju tujih neposrednih investicij odgovoren za pridobivanje in ažuriranje informacij na področju davčne zakonodaje in računovodstva. Od leta 2005 dalje je bil kot sekretar v kabinetu ministra za finance med drugim zadolžen tudi za področje davkov, carinskih in drugih prihodkov države in je v letih 2005-2006 koordiniral in svetoval pri davčni reformi. Leta 2008 je bil več mesecev vodja kabineta ministra. Od leta 2009 dalje je zaposlen na DURS, kjer je med drugim deloval kot vodja Službe generalne direktorice, vmes pa je bil med septembrom 2012 in aprilom 2013 v.d. generalnega direktorja DURS, nato do julija leta 2014 namestnik generalne direktorice. Od začetka leta 2017 je zaposlen na Posebnem finančnem uradu. Ima opravljen izpit za certificiranega ocenjevalca učinkovitosti davčnih administracij v Bruslju, s pridobljenimi znanji za nadzornike (opravljen tečaj) pa je izkušnje pridobival tudi kot član nadzornega sveta Sava d.d., član upravnega odbora SOD, d.d., član nadzornega sveta Kobilarne Lipica in Filmskega sklada. Glede na njegove delovne izkušnje na davčnem področju, tako na strateški kot na zakonodajni ravni, se kandidat izkazuje kot strokovnjak na področju javnih financ in ekonomije.

 

Alenka Jerkič je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 2012 je svetovalka v Stalnem predstavništvu RS v Bruslju. Kot namestnica člana Ekonomsko finančnega odbora, ki pripravlja gradiva za Svet ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin), dnevno sodeluje pri usklajevanju javnofinančnih politik v EU in spremljanju politik držav članic, pripravi priporočil državam glede javnofinančnih politik ter sklepov Sveta ministrov v tej zvezi. Hkrati kot članica Odbora finančnih svetovalcev izvaja aktivnosti v zvezi z pripravo makrofinančnih pomoči državam izven EU. Pred tem je tudi kot sekretarka na Ministrstvu za finance od 2010 do 2012 opravljala naloge članice Ekonomsko finančnega odbora, kjer je delovala predvsem na področju pomoči državam v krizi, vzpostavljanja skupnih mehanizmov področja evra za krepitev stabilnosti področja evra in reforme koordinacije javnofinančnih politik v EU. Od leta 2002 do 2010 je kot svetovalka v Stalnem predstavništvu RS v Bruslju bila namestnica člana Ekonomsko finančnega odbora, kjer je sodelovala pri koordinaciji javnofinančne in druge makroekonomske politike v EU in odzivanje na finančno krizo. Redno se je udeleževala zasedanj Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin). Med letoma 1999 do leta 2002 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance, kjer je sodelovala pri predpristopnih aktivnostih Slovenije na področju javnih financ. Med letoma 1986 in 1999 je bila zaposlena v Narodni banki Slovenije.  S svojim delom je kandidatka izkazala široko znanje na področju javnofinančnih politik in drugih makroekonomskih politik v okviru EU. Je strokovnjakinja s področja javnih financ, makroekonomije in ekonomije.

 

Odnosi z javnostmi