Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 4. november 2016 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Na dnevnem redu imajo med drugim predlog reforme obdavčitve dohodkov pravnih oseb v EU, potekala pa bo tudi razprava o kriterijih in procesu vzpostavitve skupnega seznama EU o jurisdikcijah tretjih držav, ki niso pripravljene sodelovati na davčnem področju. Ministrica Vraničar Ermanova se bo ob robu zasedanja sestala tudi s podpredsednikom Evropske komisije, med drugim pristojnim za evro in socialni dialog, Valdisom Dombrovskisom.

Na dnevnem redu torkovega zasedanja finančnih ministrov EU so sledeče teme:

1. Izgradnja poštenega, konkurenčnega in stabilnega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb v EU: Ministri bodo izmenjali mnenja o reformi obdavčitve dohodkov pravnih oseb v EU, ki jo je oktobra predlagala Evropska komisija. Sveženj zakonodajnih predlogov sestavljajo ponovni predlog glede skupne (konsolidirane) osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, predlog za izboljšanje veljavnega sistema reševanja sporov glede dvojnega obdavčenja v EU in predlog za krepitev obstoječih pravil proti zlorabam. Predlagani ukrepi bodo po mnenju Evropske komisije pripomogli k pravičnejšemu obdavčevanju dohodkov pravnih oseb ter ustvarili enostavno in podjetjem prijazno davčno okolje. Slovenija te predloge še preučuje.

2. Kriteriji in proces vzpostavitve skupnega seznama EU o nekooperativnih jurisdikcijah za davčne namene: Svet EU je maja pozval posebno skupino, naj začne do septembra pripravljati seznam EU z jurisdikcijami tretjih držav, ki niso pripravljene sodelovati na področju podjetniškega obdavčevanja. V razpravah so ostala odprta naslednja vprašanja: izpolnjevanje kriterija transparentnosti, kriterij poštene obdavčitve in seznam jurisdikcij, za katere se opravi postopek preverjanja, ki se javno objavi. Slovenija podpira pripravo omenjenega seznama in se zavzema za določitev kriterijev transparentnosti in poštene obdavčitve ter za implementacijo ukrepov iz direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki bodo na enaki ravni, kot so zahtevani med članicami na ravni EU, kakor tudi za transparenten postopek priprave omenjenega seznama.

3. Predlog sprememb direktive o preprečevanju pranja denarja: Predsedstvo bo predstavilo stanje razprav o predlogu sprememb omenjene direktive. Slovenija podpira ukrepe, ki jih Evropska komisija predlaga v Akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma, vključno z zakonodajnimi ukrepi, ki bodo okrepili boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Strinjamo se, naj članice direktivo o preprečevanju pranja denarja v nacionalne zakonodaje prenesejo najkasneje do 1. januarja 2017. Slovenija je s sprejetjem novega zakona o preprečevanju  pranja denarja in financiranja terorizma oktobra to že storila. Ker pogajanja v zvezi s predlaganimi spremembami direktive na Svetu še niso zaključena, pa Slovenija podpira podaljšanje roka za njihov prenos do junija 2017.

4.Poročilo Evropskega računskega sodiščao izvajanju proračuna EU za leto 2015: Sodišče je računovodske izkaze za leto 2015 odobrilo kot popolne in točne, prav tako je dalo mnenje brez pridržka za prihodke proračuna EU kot celote in za njegove obveznosti. Kot v preteklih letih pa je sodišče tudi za leto 2015 ugotovilo, da so na plačila iz proračuna EU pomembno vplivale napake, zato je dalo negativno mnenje glede pravilnosti in zakonitosti plačil. Stopnja napake je bila v zadnjih nekaj letih relativno stabilna, za plačila v letu 2015 pa je znašala 3,8 odstotka. To je manj kot leto prej (4,4 odstotka), še vedno pa presega sprejemljivo dvoodstotno stopnjo napake. Slovenija je s poročilom sodišča seznanjena.

5. Ministri bodo obravnavali tudi aktualno problematiko glede bančne unije, povezano predvsem z vprašanjem pravočasne implementacije vseh ukrepov, ki zagotavljajo njeno polno operativnost. Slovenija podpira prizadevanja za dokončno vzpostavitev vseh elementov, potrebnih za učinkovito delovanje bančne unije, in si bo še naprej prizadevala izvajati vse potrebne aktivnosti za njeno uspešno delovanje. V tej luči je implementirala vse nujne elemente bančne unije. Podpira tudi implementacijo mednarodnega dogovora o kapaciteti za pokrivanje izgub (TLAC – Total Loss-Absorbing Capacity), ki bo namenjena pokrivanje izgub sistemsko pomembnih bank, pri čemer je pomembno, da tega ne bi avtomatično razširili na vse druge banke in s tem dodatno otežili  financiranja celotnega bančnega sektorja. Glede vzpostavitve tretjega stebra bančne unije in predloga uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema jamstva za vloge (EDIS – European Deposit Insurance Scheme) pa je Slovenija na strani držav, ki menijo, da je treba najprej znižati tveganja v bančnem sektorju, šele nato pa lahko pristopimo k višji stopnji delitve bremen.

6.Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti: Evropska komisija bo podala informacijo o predlogu za zamik uveljavitve uredbe, na podlagi katere bodo morali ponudniki paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov pripraviti dokumente s ključnimi informacijami. Slovenija ne nasprotuje predlogu uredbe, je pa bila ena od 23 članic, ki so že spomladi komisijo pozvale k zamiku roka za pričetek uporabe omenjene, saj ocenjujemo, da je potrebnega več časa za prilagoditev, kot je bilo sprva predvideno.

7.Statistika: Ministri bodo potrjevali sklepe, ki se med drugim nanašajo na zagotavljanje kakovosti ključnih statističnih izdelkov, poročilo Ekonomsko-finančnega odbora o stanju zahtev po statističnih informacijah v letu 2016, statistiko za postopek odprave presežnih primanjkljajev in za postopke ugotavljanja makroekonomskih neravnovesij, izzive za statistiko zaradi globalizacije in potrebne investicije v statistično infrastrukturo ter njeno ohranitev. Slovenija lahko predlagane sklepe podpre.

Pred Ecofinom bo potekal še ministrski dialog s članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), na katerem naj bi glavna razprava tekla o stanju in prihodnjih napovedih glede gospodarstva ter investicij.

Na ponedeljkovem zasedanju finančnih ministrov območja evra pa je predvideno četrto zaslišanje predsedujoče Nadzornemu odboru ECB Daniele Nouy, ki bo predstavila stanje glede delovanja Enotnega mehanizma za nadzor. Evroskupina bo med drugim obravnavala tudi stanje v Grčiji, Španiji in na Cipru, nadaljevala bo razpravo o nacionalnih insolvenčnih postopkih v okviru tematskih razprav za rast in delovna mesta, Evropska komisija pa bo ministre seznanila tudi s postopki glede osnutkov proračunskih načrtov.

Ministrica Vraničar Ermanova se bo po zasedanju evroskupine sestala tudi s podpredsednikom Evropske komisije, med drugim pristojnim za evro in socialni dialog, Valdisom Dombrovskisom. Gre za predstavitveno srečanje po prevzemu položaja nove ministrice.

Služba za odnose z javnostmi