Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada z rebalansom proračuna zasleduje ustrezno razmerje med blaginjo državljanov in stabilnostjo javnih financ

Ljubljana, 24. januar 2019 – Vlada je danes soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo – prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP. Vlada s tem zasleduje ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države.

Vlada je v predlogu rebalansa zaradi boljše gospodarske napovedi v primerjavi s tisto pri sprejemanju obstoječega proračuna predvidela višje prihodke, zaradi lani sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati pa se zvišujejo tudi izdatki. Vlada je pri pripravi rebalansa tako upoštevala sprejete ukrepe glede povprečnine, letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvo.

 

V predlogu rebalansa za letošnje leto načrtujemo prihodke v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 6,2 % več kot v sprejetem proračunu za 2019, odhodki pa se zvišujejo za 4,8 % na 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek državnega proračuna je tako predviden v višini 0,4 % BDP.

 

V strukturi izdatkov državnega proračuna največji delež odhodkov odpade na sledeče politike:

- izobraževanje in šport, za katerega namenjamo 1,80 milijarde evrov (tj. 103,19 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),

- socialna varnost, za katero namenjamo 1,18 milijarde evrov (165,52 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),

- pokojninsko varstvo, za katerega namenjamo 969,85 milijona evrov (244,70 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),

- servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi (v to so poleg plačila obresti vključeni še stroški zadoževanja), za katerega namenjamo 805,66 milijona evrov (31,94 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),

- politiki obrambe in zaščite ter notranjih zadev in varnosti, za kateri skupaj namenjamo 923,55 milijona evrov (60,86 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu).

 

Izdatki za pokojninsko varstvo, ki predstavljajo transfer v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), se za 244,70 milijona evrov znižujejo zaradi višjih prispevkov za socialno varnost, vplačanih v ZPIZ. Samo za obresti dolga bomo v letošnjem letu iz proračuna namenili 785,06 milijona evrov. Te izdatke znižujemo zahvaljujoč uspešnemu upravljanju dolga – v primerjavi z letom 2014, ko smo za obresti odšteli 1,084 milijarde evrov, smo jih upoštevajoč rebalans letošnjega proračuna znižali za skoraj 300 milijonov evrov.

 

Največji porast izdatkov v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom sicer načrtujemo na sledečih politikah:

- na že zgoraj omenjenih politikah socialne varnosti ter izobraževanja in športa,

- plačila v EU, kjer se izdatki povečujejo za 59,75 milijona evrov na 495,59 milijona evrov,

- podjetništvo in konkurenčnost, kjer se izdatki povečujejo za 42,73 milijona evrov na 188,57 milijona evrov ter

- varovanje okolja in okoljska infrastruktura s povečanjem izdatkov za 52,97 milijona evrov na 297,13 milijona evrov.

 

Predlog rebalansa spremljajo še drugi proračunski dokumenti. Vlada je tako danes Ministrstvu za finance naložila, da Evropski komisiji posreduje prenovljen Osnutek proračunskega načrta za sektor država za leto 2019 (javnofinančni presežek za letos je predviden v višini 0,55 %), potrdila pa je tudi predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, s katerim se urejajo vsebine, ki so vezane na izvrševanje letošnjega proračuna.

 

Z njim med drugim zvišujemo dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov. Doslej dopustno povečanje v višini največ 0,8 % povečujemo še za 0,2 odstotne točke na največ 1 %. S tem bomo zagotovili ustrezno število zaposlenih v primerih nujnih potreb, predvsem za reševanje kadrovske problematike v zaporih in Upravi za probacijo, saj v tem trenutku kadrovska popolnitev na tem področju ni niti polovična.

 

Predlog novele znižuje tudi potrebno zadolžitev države za leto 2019. Za izvrševanje državnega proračuna za letošnje leto je potrebno financiranje v višini 1,89 milijarde evrov namesto 3,26 milijarde evrov, pri čemer upoštevamo višji načrtovani presežek letošnjega proračuna v višini 193,64 milijona evrov, v letu 2018 izvršeno predfinanciranje v višini 570,49 milijona evrov ter kupnino od prodaje deleža v NLB v višini 602,55 milijona evrov. Del od potrebnih 1,89 milijarde evrov je država letos že zagotovila, saj je januarja izdala obveznico v višini 1,5 milijarde evrov. To ne pomeni dodatnega zadolževanja, ampak pod ugodnejšimi pogoji refinanciramo obstoječe dolgove.

 

Odnosi z mediji