Skoči na vsebino

2018

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja ministrica za finance


MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 2018

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2018 znaša 0,49% na letni ravni oziroma 0,04% na mesečni ravni.


Št. 007-35/2018/6
Ljubljana, dne 18. januarja 2018
EVA 2018-1611-0012