Skoči na vsebino

2017

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja ministrica za finance

  

  MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 2017

 

  Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2017 znaša 0,57% na letni ravni oziroma 0,05% na mesečni ravni.

 

 

 

 

Št. 007-36/2017/6

Ljubljana, dne 9. februarja 2017

EVA 2017-1611-0034