Skoči na vsebino

2015

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja minister za finance

 

 

 

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 2015

 

 

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2015 znaša 1,5% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.

 

 

 

 

Št. 007-13/2015/6

Ljubljana, dne 16. januarja 2015

EVA 2015-1611-0036

 

 

                                  

 

 

 

                                                                                                  dr. Dušan Mramor

                                                                                                  minister za finance