Skoči na vsebino

2012-03 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 - odl. US, 105/11 – odl. US in 110/11 – ZDIU12)  objavlja minister za finance

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC MAREC 2012

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 - odl. US, 105/11 – odl. US in 110/11 – ZDIU12) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec marec 2012 znaša 1,56% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.

 

 

 

 

Št. 4021-3/2012/6

Ljubljana, dne 15. marca 2012

EVA 2012-1611-0047