Skoči na vsebino

2011-11 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIS in 94/10 - ZIU)  objavlja minister za finance

 

 

 

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC NOVEMBER 2011

 

 

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US,114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIS in 94/10 - ZIU) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 66/08 in 23/11), za mesec november 2011 znaša 1,45% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.

 

 

 

 

Št.  4021-11/2011/6

Ljubljana, dne 21. novembra 2011

EVA 2011-1611-0172