Skoči na vsebino

2010-08 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA (KOPIJA 1)

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US , 38/10 – ZUKN in 61/10 - ZSVarPre)  objavlja minister za finance


MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC AVGUST 2010


Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US , 38/10 – ZUKN in 61/10 - ZSVarPre) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec avgust  2010 znaša 1,33% na letni ravni oziroma 0,11% na mesečni ravni.


Št. 007-539/2010/10
Ljubljana, dne 1. septembra 2010
EVA 2010-1611-0145