Skoči na vsebino

2010-07 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US in 38/10 - ZUKN)  objavlja minister za finance

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC JULIJ 2010

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US in 38/10 - ZUKN) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec julij  2010 znaša 1,33% na letni ravni oziroma 0,11% na mesečni ravni.

 

 

Št. 007-475/2010/10
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-1611-0136