Skoči na vsebino

OBVESTILO O ODKUPU OBVEZNIC RS38, RS54 IN RS57

Obveščamo vse imetnike obveznic Republike Slovenije RS38, RS54 in RS57, da bo v skladu s točko 3.2. Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008 avkcija za odkup teh obveznic potekala časovno sinhronizirano s prvo izdajo nove referenčne obveznice Republike Slovenije.

 

Dan avkcije odkupov obveznic bo objavljen na spletni strani Ministrstva za finance najmanj dva delovna dneva pred dnem avkcije. Dan poravnave odkupov bo na dan poravnave nove referenčne izdaje obveznice. Datum poravnave odkupov bo objavljen na spletni strani Ministrstva za finance sočasno z objavo datuma avkcije odkupov.

 

Avkcija odkupov obveznic bo potekala preko primarnih vpisnikov za obveznice RS za leto 2008, po pogojih in na način, določen s ponudbo za  odkup obveznic Republike  Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/obvezn/odkup_obveznic.htm

Avkcija bo izvedena v enem krogu s konkurenčnimi ponudbami, ki bodo sprejete po ponujeni ceni. Izvedba avkcije bo potekala s smiselno uporabo Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev za leto 2007, objavljenih na spletni strani Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/vredn_papirji/pravila_avkcij_2007.pdf, razen v kolikor ni s ponudbo za odkup drugače določeno.

 

Ministrstvo za finance ima pravico odkupiti posamezno obveznico na avkciji v delnem ali celotnem nominalnem znesku izdaje oziroma pravico, da ne odkupi nobene obveznice.

 

Opis obveznic, ki so predmet odkupa, je na razpolago pri primarnih vpisnikih ter pri izdajatelju na naslovu: Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana in na vpogled na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.gov.si/mf/slov/obvezn/predst.htm

 

Na avkciji odkupov obveznic Republike Slovenije lahko  neposredno sodelujejo primarni vpisniki za obveznice RS za leto 2008, navedeni na spletni strani Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/vredn_papirji/seznam_prim_vpisn_obvezn.htm. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkciji posredno z oddajo naročil primarnemu vpisniku v svojem imenu in za svoj račun.

 

Celotno besedilo Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008 je objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/obvezn/program_fin_dr_proracuna.htm .