Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2016

I.

VSEBINA

II.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

 

II.1

Splošni del

 

II.2

Posebni del

 

II.3

Načrt razvojnih programov

III.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

 

III.1

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

  

III.1.1

Predvidena makroekonomska izhodišča, na katerih je temeljil Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2016, in njihova realizacija med letom

  

III.1.2

Obrazložitev splošnega dela proračuna

   

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

   

B) Račun finančnih terjatev in naložb

   

C) Račun financiranja

   

D) Neto položaj državnega proračuna do proračuna EU

  

III.1.3

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja v letu 2016

  

III.1.4

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

  

III.1.5.1

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

  

III.1.5.2

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu z 41. členom ZJF

  

III.1.6

Odpiranje novih proračunskih postavk v skladu z 12. členom ZIPRS1617

  

III.1.7

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun v skladu z 12. členom ZIPRS1617

  

III.1.8

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
  

III.1.9

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

 

III.2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

  

11

Predsednik Republike Slovenije

  

121

Državni zbor

  

122

Državni svet

  

123

Državna volilna komisija

  

124

Varuh človekovih pravic

  

125

Informacijski pooblaščenec

  

127

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

  

131

Ustavno sodišče

  

132

Računsko sodišče

  

134

Državna revizijska komisija

  

135

Komisija za preprečevanje korupcije

  137Fiskalni svet
  

39

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

  

14

Kabinet predsednika vlade

  

15

Vladne službe

  

152

Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (INTERNO)

  

154

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

  

1540

Urad vlade RS za narodnosti

  

1541

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  

155

Služba vlade za zakonodajo
  

156

Statistični urad Republike Slovenije

  

159

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

  

16

Ministrstvo za finance

  

17

Ministrstvo za notranje zadeve

  

18

Ministrstvo za zunanje zadeve

  

19

Ministrstvo za obrambo

  

203

Ministrstvo za pravosodje

  

213

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  

233

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  

243

Ministrstvo za infrastrukturo

  

255

Ministrstvo za okolje in prostor

  

26

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  

27

Ministrstvo za zdravje

  

313

Ministrstvo za javno upravo

  

333

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  

334

Ministrstvo za kulturo

41, 42, 46, 50

Sodišča

  

44

Tožilstva

  

454

Državno pravobranilstvo RS

 

III.3

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

 

III.4

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

 

III.5

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE

 

III.6

POSEBNE TABELARNE PRILOGE

  

III.6.1

 Prevzete, prenesene in pogojne obveznosti

  

III.6.2

Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada Republike Slovenije

  

III.6.3

Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po tipih postavk

  

III.6.4

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

  

III.6.5

Poročilo o sredstvih iz proračuna Evropske unije​​​​​​​