Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013

I.

VSEBINA

II.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

II.1

Splošni del

II.2

Posebni del

II.3

Načrt razvojnih programov

III.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

III.1

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

III.1.1

Predvidena makroekonomska izhodišča, na katerih je temeljil Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2013, in njihova realizacija med letom

III.1.2

Obrazložitev splošnega dela proračuna

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

B) Račun finančnih terjatev in naložb

C) Račun financiranja

III.1.3

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja v letu 2013

III.1.4

Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov proračuna med letom v skladu s 47. členom ZJF

III.1.5.1

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

III.1.5.2

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu z 41. členom ZJF

III.1.6

Odpiranje novih proračunskih postavk v skladu z 10. členom ZIPRS

III.1.7

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun v skladu z 12. členom ZIPRS

III.1.8

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

III.1.9

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

III.2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

11

Predsednik Republike Slovenije

121

Državni zbor

122

Državni svet

123

Državna volilna komisija

124

Varuh človekovih pravic

125

Informacijski pooblaščenec

127

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

131

Ustavno sodišče

132

Računsko sodišče

134

Državna revizijska komisija

135

Komisija za preprečevanje korupcije

136

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS

39

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

14

Kabinet predsednika vlade

15

Vladne službe

152

Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (INTERNO)

154

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1540Urad Vlade RS za narodnosti

155

Služba vlade za zakonodajo

156

Statistični urad Republike Slovenije

159

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

16

Ministrstvo za finance

17

Ministrstvo za notranje zadeve

18

Ministrstvo za zunanje zadeve

19

Ministrstvo za obrambo

203

Ministrstvo za pravosodje

213

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

233

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

243

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

26

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

27

Ministrstvo za zdravje

333

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

334Ministrstvo za kulturo

41, 42, 46, 50

Sodišča

44

Tožilstva

454

Državno pravobranilstvo RS

III.3

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA

III.4

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

III.5

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE

III.6

POSEBNE TABELARNE PRILOGE

III.6.1

Prevzete, prenesene in pogojne obveznosti

III.6.1.1

Prevzete obveznosti v breme proračuna za leto 2013 in prihodnjih let

III.6.1.2

Prenesene terjatve in obveznosti

III.6.1.3

Pogojne obveznosti

III.6.2

Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada Republike Slovenije

III.6.3

Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

III.6.4

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

III.6.5

Poročilo o sredstvih iz proračuna Evropske unije

III.6.6

Poročilo o izvedbi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije (INTERNO)