Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2008

Če ni drugače označeno, so dokumenti v PDF formatu.

I.VSEBINA
II.ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
 II.1Splošni del
 II.2Posebni del
 II.3Načrt razvojnih programov
III.OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 III.1OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  III.1.1Predvidena makroekonomska izhodišča, na katerih je temeljil Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2008, in njihova realizacija v teku leta
  III.1.2Obrazložitev splošnega dela proračuna
  III.1.3Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja v letu 2008
  III.1.5Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu z 40. členom ZJF
  
Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu z 41. členom ZJF
  III.1.6Odpiranje novih proračunskih postavk v skladu s 7. členom ZIPRS
  III.1.7Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun v skladu z 9. členom ZIPRS
  III.1.8Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
  III.1.9Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
 III.2OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  11Predsednik Republike Slovenije
  121Državni zbor
  122Državni svet
  123Državna volilna komisija
  124Varuh človekovih pravic
  125Informacijski pooblaščenec
  131Ustavno sodišče
  132Računsko sodišče
  134Državna revizijska komisija
  135Komisija za preprečevanje korupcije
  39Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  14Kabinet predsednika vlade
  15Vladne službe
  151Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  152Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (INTERNO)
  154Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
  155Služba vlade za zakonodajo
  156Statistični urad Republike Slovenije
  157Služba vlade RS za razvoj
  158Služba vlade RS za evropske zadeve
  159Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
  16Ministrstvo za finance
  17Ministrstvo za notranje zadeve
  18Ministrstvo za zunanje zadeve
  19Ministrstvo za obrambo
  20Ministrstvo za pravosodje
  21Ministrstvo za gospodarstvo
  23Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  24Ministrstvo za promet
  25Ministrstvo za okolje in prostor
  26Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  27Ministrstvo za zdravje
  31Ministrstvo za javno upravo
  32Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  33Ministrstvo za šolstvo in šport
  35Ministrstvo za kulturo
  62Upravne enote
41, 42, 46, 50Sodišča
  44Tožilstva
  454Državno pravobranilstvo RS
 III.3OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA
 III.4OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
 III.5POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
 III.6POSEBNE TABELARNE PRILOGE
  III.6.1Prevzete, prenesene in pogojne obveznosti
  
III.6.1.1Prevzete obveznosti v breme proračuna za leto 2008 in prihodnjih let
  

Poročilo 1: Pregled prevzetih obveznosti po ekonomski klasifikaciji
  

Poročilo 2: Pregled prevzetih obveznosti po proračunskih uporabnikih in ekonomski klasifikaciji
  
III.6.1.2Prenesene terjatve in obveznosti
  

Poročilo 1: Prenos terjatev in obveznosti iz leta 2008 v leto 2009
  

Poročilo 2: Prenos terjatev in obveznosti iz leta 2007 v leto 2008
  
III.6.1.3Pogojne obveznosti
  III.6.2Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada Republike Slovenije
  
Poročilo 1: Prerazporeditve po sklepih Vlade Republike Slovenije
  
Poročilo 2: Prerazporeditve po proračunskih uporabnikih in sklepih
  III.6.3Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev
  III.6.4Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
  
Tabela A: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev kupnin v proračun za leto 2008
  
Tabela B: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev donacij v proračun za leto 2008
  
Tabela C: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev kupnin od prodaje državnega premoženja v proračun za leto 2008
  
Tabela D: Prenos obveznosti do virov sredstev lastne dejavnosti za leto 2007 v proračun za leto 2008
  
Tabela E: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev odškodnin v proračun za leto 2008
  
Tabela F: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev najemnin od oddaje državnega premoženja v proračun za leto 2008
  
Tabela G: Prenos v letu 2007 neporabljenih namenskih sredstev po 11. členu ZIPRS0809 v proračun za leto 2008 (tip proračunske postavke 9 in 11)
  
Tabela H: Prenos v letu 2007 neporabljenih namenskih sredstev po 12. členu ZIPRS0809 v proračun za leto 2008 (tip proračunske postavke 15)
  
Tabela I: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev vplačanih tiskovin v proračun za leto 2008
  
Tabela J: Prenos v letu 2007 neporabljenih sredstev iz naslova prenesenega izvrševanja nalog v proračun za leto 2008