Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005

Če ni drugače označeno, so dokumenti v PDF formatu.


I.SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
II.POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
III.OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 III.1OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  
III.1.1
Predvidena makroekonomska izhodišča, na katerih je temeljil sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2005, in njihova realizacija v teku leta
  
III.1.2
Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna
  

 A) Bilanca prihodkov in odhodkov
  

 B) Račun finančnih terjatev in naložb
    C) Račun financiranja
  
III.1.3
Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu s 47. členom ZJF (spremembe neposrednih uporabnikov v letu 2005)
  
III.1.4
Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun v skladu z 9. členom ZIPRS0405
  
III.1.5
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
  
III.1.6
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
 III.2OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  11
  121
  122
  123
  124
  125
  131
  132
  134
  135
  39
  14
  15
  151
  152
Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (INTERNO)
  154
  155
  156
  158
  159
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  23
  24
  25
  26
  27
  31
  32
  33
  35
  62
41, 42, 46, 50
Sodišča
  44
  452
  454
 III.3OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
 III.4POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
 III.5POSEBNE TABELARNE PRILOGE
  
III.5.1
Prevzete, prenesene in pogojne obveznosti
  
III.5.2
Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada Republike Slovenije
  
III.5.3
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev
  
III.5.4
Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
  
III.5.5
Poročilo o izvedbi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije (INTERNO)