Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002

Če ni drugače označeno, so dokumenti v PDF formatu.


I.SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
II.POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
III.OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 III.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  III.1.1.Predvidena makroekonomska izhodišča, na katerih je temeljil sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2002, in njihova realizacija v teku leta
  III.1.2.Obrazložitev splošnega dela proračuna
  III.1.3.Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF
  III.1.4.Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu s 47. členom ZJF (novi in ukinjeni uporabniki v letu 2002)
  III.1.5.Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone v skladu z 41. členom ZJF (glede na sprejete zakone)
  III.1.6.Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
  III.1.7.Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
 III.2.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
  11Predsednik Republike Slovenije
  121Državni zbor
  122Državni svet
  123Republiška volilna komisija
  124Varuh človekovih pravic
  131Ustavno sodišče
  132Računsko sodišče
  133 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega preoblikovanja
  134Državna revizijska komisija
  39Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  14 Urad predsednika vlade
  15 Vladne službe
  152Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (URADNA TAJNOST – ZAUPNO)
  153Urad vlade RS za preprečevanje korupcije
  155Služba vlade za zakonodajo
  156Statistični urad Republike Slovenije
  158Služba vlade RS za evropske zadeve
  159Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
  16 Ministrstvo za finance
  17Ministrstvo za notranje zadeve
  18Ministrstvo za zunanje zadeve
  19Ministrstvo za obrambo
  20Ministrstvo za pravosodje
  21 Ministrstvo za gospodarstvo
  23Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  24 Ministrstvo za promet in zveze
  25 Ministrstvo za okolje in prostor
  26Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  27Ministrstvo za zdravje
  28Ministrstvo za informacijsko družbo
  33Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
  35Ministrstvo za kulturo
  62Upravne enote
  41, 42, 46, 50 Sodišča
  44Tožilstva
  452Družbeni pravobranilec RS
  454Državno pravobranilstvo RS
  49Senat za prekrške Republike Slovenije
  61Sodniki za prekrške
 III.3.OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
 III.4. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
  III.4.1.Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča Vlada Republike Slovenije
   Poročilo 1: Prerazporeditve po sklepih vlade Republike Slovenije
   Poročilo 2: Prerazporeditve po proračunskih uporabnikih in sklepih
  III.4.2.Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev
  III.4.3.Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
  III.4.4. Poročilo o izvedbi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije (URADNA SKRIVNOST – ZAUPNO)