Skoči na vsebino

ZAKLJUČNI RAČUN

Zaključni račun državnega proračuna je akt države, ki upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke države ter odhodke in druge izdatke države. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene z  Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.