Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPREMEMBE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2018

 

Naslov oziroma povezava

 

SPREMEMBE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2018

1

Splošni del, Splošni del (.csv oblika)

2

Posebni del, Posebni del (.csv oblika)

3

Načrt razvojnih programov

II.

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2018

II.1

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

II.2

OBRAZLOŽITEV POLITIK

01

POLITIČNI SISTEM

02

EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

04

SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

05

ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

07

OBRAMBA IN ZAŠČITA

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

09

PRAVOSODJE

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA

12

VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST

13

PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

14

PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

15

VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

18

KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

19

IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

20

SOCIALNA VARNOST

21

POKOJNINSKO VARSTVO

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

24

PLAČILA V EVROPSKO UNIJO

II.3

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

1111

Predsednik Republike Slovenije

1211

Državni zbor

1212

Državni svet

1213

Državna volilna komisija

1214

Varuh človekovih pravic

1215

Informacijski pooblaščenec

1217

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

1311

Ustavno sodišče

1312

Računsko sodišče

1314

Državna revizijska komisija

1315

Komisija za preprečevanje korupcije

1317

Fiskalni svet

1318

Zagovornik načela enakosti

1411

Kabinet predsednika vlade

1511

Generalni sekretariat vlade

1517

Služba vlade za zakonodajo

1522

Statistični urad Republike Slovenije

1524

Slovenska obveščevalno – varnostna agencija

1532

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

1537

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1541

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

1611

Ministrstvo za finance

1711

Ministrstvo za notranje zadeve

1811

Ministrstvo za zunanje zadeve

1911

Ministrstvo za obrambo

2030

Ministrstvo za pravosodje

2130

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

2330

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2430

Ministrstvo za infrastrukturo

2550

Ministrstvo za okolje in prostor

2611

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2711

Ministrstvo za zdravje

3130

Ministrstvo za javno upravo

3330

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

3340

Ministrstvo za kulturo

3911

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

4111

Vrhovno sodišče RS

4112

Sodni svet RS

4411

Vrhovno državno tožilstvo RS

4514

Državno odvetništvo RS