Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KLASIFIKACIJE

Prikazane so le tiste klasifikacije, po katerih je strukturiran proračun. Za razne analize in spremljanje izvrševanja proračuna pa se uporabljajo tudi druge klasifikacije.


INSTITUCIONALNA

Nadskupina proračunskih uporabnikov


Skupina proračunskih uporabnikov


Proračunski uporabnik


 

3 ali 2 mestna šifra

 

4 mestna šifra

PROGRAMSKA

Politika 


Glavni program 


Podprogram

2 mestna šifra


4 mestna šifra


6 mestna šifra

EKONOMSKA

Skupina kontov 


Podskupina kontov 


Konto 


Podkonto

2 mestna šifra


3 mestna šifra


4 mestna šifra


6 mestna šifraINSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA

pove, kateri proračunski uporabniki uporabljajo proračunska sredstva. Proračunski uporabniki so določeni s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki je objavljen v Uradnem listu RS. Ločino tri velike skupine:

  1. Nevladni proračunski uporabniki (Predsednik RS, Državni zbor, Državni svet,...)
  2. Vladni proračunski uporabniki (Vladne službe, Ministrstva, ...)
  3. Pravosodni proračunski uporabniki (Sodišča, Tožilstva,...)

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja svoje naloge in programe. Posamezne kategorije so podrobneje opredeljene v Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. Ločimo tri nivoje:

 

  1. »Politike« so področja, na katerih država deluje in predstavljajo zaokrožene celote glavnih programov s  skupnimi splošnimi  cilji ter na katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni odhodki ter izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
  2. »Glavni programi« so  ožja področja znotraj politike, ki sledijo skupnim specifičnim ciljem.
  3. »Podprogrami« so podrobneje razdelani glavni programi in  predstavljajo zaokroženo celoto vsebinsko komplementarnih dejavnosti, ki prispevajo k doseganju skupnih pričakovanih rezultatov.

 

Politike:

 

01 Politični sistem

02 Ekonomska in javnofinančna politika

03 Zunanja politika in mednarodno razvojno sodelovanje

04 Splošne javne storitve in skupne administrativne službe

05 Znanost in informacijska družba

06 Lokalna samouprava

07 Obramba in zaščita

08 Notranje zadeve in varnost

09 Pravosodje

10 Trg dela in delovni pogoji

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana

12 Viri energije in energetska učinkovitost

13 Promet in prometna infrastruktura

14 Podjetništvo in konkurenčnost

15 Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost

17 Zdravstveno varstvo

18 Kultura in civilna družba

19 Izobraževanje in šport

20 Socialna varnost

21 Pokojninsko varstvo

22 Servisiranje javnega dolga

23 Intervencijski programi in obveznosti

24 Plačila v evropsko unijo

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

javnofinančnih tokov je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo z Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je objavljen v Uradnem listu. Skupine kontov po posameznih bilancah so:


A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
78 Prejeta sredstva iz Evropske unije
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije


B. Bilanca finančnih terjatev in naložb:

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev


C. Račun financiranja:

50 Zadolževanje
55 Odplačila dolg