Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOKUMENTI

Na sliki je shematičen pregled nekaterih pojmov (povezanih z državnim proračunom), kot si sledijo po posameznih letih. Leto t predstavlja leto, za katerega se pripravlja in sprejema proračun in v katerem se nato sprejeti proračun izvršuje. Leto t-1 je leto, ki je pred letom t in leto t+1 je leto, ki sledi letu t.

 

 

 

Predlog državnega proračuna: je predlog proračuna za leto t.

 

Dopolnjen predlog proračuna: predlog proračuna z dopolnitvami, ki se ga pripravi med postopkom obravnave in sprejemanja proračuna.

 

Sprejeti proračun: Proračun, ki ga sprejme Državni zbor (dopolnjen predlog z upoštevanjem sprejetih amandmajev). Je akt države, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto.

 

 

Predlog sprememb proračuna: je predlog sprememb in dopolnitev sprejetega proračuna, ki se pripravi v letu pred pričetkom njegovega izvajanja.

Spremembe proračuna: Proračun, ki ga sprejeme Državni zbor (z upoštevanjem sprememb in dopolnitev sprejetega proračuna). Je akt države, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto (leto t).*

 

* Vlada določi spremembe proračuna v primeru, da se bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike oziroma v primeru, da ocena izvršitve tekočega proračuna pomembno odstopa od sprejetega proračuna.

 

 

 

Predlog rebalansa proračuna: je predlog sprememb državnega proračuna med proračunskim letom.


Rebalans proračuna: Proračun, ki ga sprejeme Državni zbor. Je akt države o spremembi državnega proračuna med proračunskim letom.**

 

Poročilo o izvrševanju proračuna: Poročilo je namenjeno poročanju Vladi in Državnemu zboru o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

 

** Vlada predlaga rebalans proračuna, če se zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in izvajanje ukrepov za uravnoteženje proračuna ne uravnoteži proračuna.

 

 

Zaključni račun proračuna: je akt države, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za preteklo leto (leto t).