Skoči na vsebino

PRIPRAVA PRORACUNA

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna delimo na:

  1. postopek priprave predloga državnega proračuna in
  2. postopek obravnave in sprejemanja državnega proračuna v državnem zboru.

V Sloveniji se sprejemata proračuna za dve leti, za prihodnje leto (t+1) in leto, ki temu sledi (t+2). S tem se zagotavlja kontinuirano financiranje države za dve leti. Zato tečeta postopka za pripravo predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in pripravo predloga proračuna za leto, ki sledi prihodnjemu letu, sočasno. Vrstni red in opis posameznih dokumentov je opisan na strani Dokumenti, struktura državnega proračuna pa na strani Sestavni deli proračuna. Postopke in roke predlogov proračunov podrobneje ureja Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna.

Na tem mestu so objavljeni nekateri dokumenti, ki nastanejo v postopku priprave predloga državnega proračuna (prva točka prvega odstavka) in sicer:

  • Navodila za pripravo proračuna, to je proračunski priročnik, ki ga Ministrstvo za finance posreduje neposrednim proračunskim uporabnikom kot podlago za pripravo predlogov finančnih načrtov. Ta vsebuje sklepe proračunske seje vlade, temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna, s strani vlade določen razrez odhodkov po posameznih področjih ter natančnejša navodila in roke za pripravo predlogov finančnih načrtov.
  • Vladni dokumenti, to so predlog proračuna, dopolnjen predlog proračuna, predlog sprememb proračuna, kot si sledijo v  postopku priprave proračuna.

Vlada posreduje predloge proračunov v Državni zbor RS. Postopke obravnave in sprejemanja državnega proračuna v Državnem zboru RS podrobneje določa Poslovnik državnega zbora Republike Slovenije. Proračuni, ki jih sprejme državni zbor (druga točka prvega odstavka), so objavljeni na strani Sprejeti proračun.