Skoči na vsebino

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki je bil uveden z zakonom, ki ureja javne finance konec leta 1999 in s katerim je bilo uveljavljeno, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let ter z vsemi viri financiranja (proračunski in ostali viri). Na tej podlagi je bil prvi proračun v treh delih sprejet za leto 2001. V naslednjih letih se je NRP vsebinsko dopolnjeval in razvijal v smeri večletnega pristopa pri načrtovanju proračunskih izdatkov za investicijske projekte in programe, državne pomoči ter odhodke povezane s financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V teh okvirih je bilo na letni ravni zajetih cca četrtina proračunskih odhodkov. Desetletje po uvedbi NRP pa se je ta okvir s pripravo k rezultatom usmerjenega proračuna za leto 2011 oz. NRP 2011-2014 razširil na celoten proračun. V NRP so sedaj vsi proračunski odhodki, poleg tistih, ki se nanašajo na razvojno politiko države in so prikazani v obliki konkretnih projektov, tudi ostali odhodki, ki so načrtovani v obliki ukrepov.

 

NRP je torej sestavni del proračuna RS, in se skladno s splošnim in posebnim delom proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. O izvrševanju NRP se poroča med letom v sklopu Polletnega poročila o izvrševanju proračuna RS ter po zaključku leta v sklopu Zaključnega računa proračuna RS.

 

Metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje projektov in programov, vrste in vsebino investicijske dokumentacije, postopke in udeležence pri pripravi investicijske dokumentacije predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10 in 27/16)