Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPRAŠANJA NASLEDSTVA SFRJ

Nasledstvo SFRJ

Z razpadom Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) so se države naslednice znašle pred izzivom delitve pravic, obveznosti, premoženja in dolgov nekdanje skupne države. Medsebojne pravice in obveznosti glede nasledstvenih vprašanj so države naslednice SFRJ uredile s Sporazumom o vprašanjih nasledstva (v nadaljevanju Sporazum), ki je bil podpisan 29. 6. 2001 na Dunaju v veljavo pa je stopil 2. 6. 2004 potem, ko ga je ratificirala še zadnja država naslednica.

 

Sporazum vključuje sedem prilog, ki določajo pogoje, po katerih se rešuje zadeva, na katero se nanaša posamezna priloga.

 

Priloga A Sporazuma ureja delitev premičnega in nepremičnega premoženja nekdanje države. Zadeve, ki sodijo v okvir te priloge, se nanašajo na delitev premoženja kulturne dediščine in vojaške lastnine držav naslednic. Republiko Slovenijo zadeva predvsem nerešeno vprašanje delitve kulturne dediščine. Skladno z določili Sporazuma je Republika Slovenija identificirala premoženje, ki je velikega pomena za njeno kulturno dediščino in je po izvoru z ozemlja njene države. To premoženje se nahaja predvsem v stavbah bivših zveznih institucij kot so Vojni muzej v Beogradu, Muzej 25. maj v Beogradu ter drugih zgradbah nekdanjih zveznih institucij.  

 

Priloga B Sporazuma ureja delitev premoženja diplomatskih in konzularnih predstavništev. V skladu z določili Sporazuma je bilo pet diplomatsko konzularnih predstavništev (DKP) že razdeljenih med države naslednice pri čemer je Sloveniji pripadla nepremičnina v Washingtonu, ki jo Slovenija uporablja za prostore svojega veleposlaništva in rezidence. Republiki Sloveniji skladno s Sporazumom pripada približno 14% premoženja, ki sodi pod to prilogo. Določen delež evidentiranih nepremičnin je bil že razdeljen med države naslednice, vendar pa državam naslednicam še ni bil izročen v uporabo. Poleg tega nerešeni ostajata tudi vprašanji razdelitve preostalih evidentiranih nepremičnin med države naslednice ter dopolnitev obstoječega seznama z še neevidentiranimi nepremičninami.  

 

Priloga C Sporazuma vsebuje določila za ureditev odprtih vprašanj v zvezi s finančnimi sredstvi in obveznostmi. Kar zadeva to prilogo je bilo razdeljeno monetarno zlato pri Banki za mednarodne poravnave (Bank for International Settlements – BIS), prav tako je bila razdeljena večina skupnega premoženja Narodne banke Jugoslavije (NBJ), ki se je nahajalo pri tujih bankah na dan 31. 3. 2001. Del te priloge so tudi sredstva na klirinških računih posameznih držav, ki jih Sporazum posebej navaja. V dosedanjih uspešnih pogajanjih je bil sklenjen sporazum z Rusko Federacijo ter z Republiko Albanijo,  začele so se tudi priprave na ureditev klirinškega salda z Egiptom, ki pa so zaradi notranjepolitične situacije v Egiptu zastale. V okvir te priloge sodi tudi delitev jamstva SFRJ za devizne hranilne vloge občanov. Sporazum opredeljuje, da so ta jamstva SFRJ stvar nasledstva in torej skupna obveznost vseh držav naslednic ter da je potrebno to obveznost razdeliti med države naslednice s pogajanji pod okriljem BIS v Baslu. V zvezi s to prilogo ostaja odprt tudi problem tako imenovanih mešanih bank, in sicer ostajajo odprte terjatve še do šestih od skupno osmih bank.

 

Priloga D Sporazuma ureja delitev Arhivov nekdanje skupne države. Za Republiko Slovenijo v zvezi s tem ostaja pomembno nerešeno vprašanje problematika delitve Osimskih sporazumov. In sicer se morata Slovenija in Hrvaška dogovoriti, kateri državi bodo pripadali originali in kateri overjene kopije originalov. Poleg Osimskih sporazumov bo med državi potrebno razdeliti tudi več drugih meddržavnih sporazumov med SFRJ in Italijo. V zvezi s to prilogo pa je potrebno rešiti tudi problem neoviranega dostopa do nekdaj skupnih arhivov za vse države naslednice.

 

Priloga E ureja vprašanje pokojnin. Sporazum določa, da vsaka država prevzame odgovornost za pokojnine in redno plačuje zakonsko utemeljene pokojnine, ki jih je financirala kot nekdanja republika SFRJ, ne glede na narodnost, državljanstvo, začasno ali stalno prebivališče upravičenca. Republika Slovenija je z vsemi državami naslednicami sklenila socialne sporazume, kar z vidika Republike Slovenije zaključuje reševanje te priloge.

 

Priloga F ureja delitev drugih pravic, pravnih koristi in finančnih obveznosti. Sem sodijo vse pravice in pravne koristi, ki so pripadale SFRJ in jih ta sporazum sicer ne vključuje (vključno s patenti, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, licenčninami, terjatvami in dolgovi do SFRJ, vendar ne omejeno samo na te). Sporazum določa, da se našteto med države naslednice razdeli ob upoštevanju razmerja za delitev finančnih sredstev SFRJ kot je določeno v Sporazumu.

 

Priloga G ureja delitev zasebnega premoženja in pridobljenih pravic. Priloga se nanaša na zasebno premoženje državljanov in pravnih oseb ter zavezuje države naslednice, da ga varujejo v skladu z določbami Sporazuma. Republika Slovenija kot država ne razpolaga z vrednostjo tega premoženja oziroma s pravicami, gre namreč za zasebno pravna razmerja in ne za meddržavne terjatve ali obveznosti. Republika Slovenija zagovarja in zahteva spoštovanje določil Sporazuma, kot mednarodne pogodbe in s tem pravno zaščito vseh premoženjskih pravic.

 Za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva  skrbijo resorna ministrstva, v katerih pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v sporazumu, v sodelovanju z visokim predstavnikom Republike Slovenije za nasledstvo. Z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva pa je bil ustanovljen tudi Sklad Republike Slovenije za nasledstvo. Na mesto visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo je Vlada Republike Slovenije 30. januarja 2014 imenovala mag. Ano Polak Petrič. Na mesto direktorice Sklada Republike Slovenije za nasledstvo pa je bila 25. 11. 2010 imenovana ga. Metka Prevc.

Povezave

Spletna stran Sklada Republike Slovenije za nasledstvo: http://www.srsn.si/

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3231

 

Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4711 

 

Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN) – neuradno prečiščeno besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4711