Skoči na vsebino

RAZVOJNA BANKA SVETA EVROPE (CEB)

Delovanje Razvojne banke Sveta Evrope

Razvojna banka Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank - CEB), ki ima 40 držav članic s sedežem v Parizu, je bila ustanovljena leta 1956, tedaj še kot Sklad v okviru Sveta Evrope, katerega osnovno poslanstvo je bilo zagotoviti finančna sredstva za odpiranje novih delovnih mest za begunce, ki jih je bilo v Evropi veliko.

 

Kasneje se je z razvojem Banke seznam prioritet širil na druga socialna področja, tako da so sedaj glavna področja delovanja Razvojne Banke Sveta Evrope:

  • Povečanje socialne integracije (pomoč beguncem, gradnja socialnih stanovanj, ustvarjanje novih delovnih mest v SMEs, pomoč podeželju in območjem v slabšem položaju). Temu področju delovanja je Banka v zadnjih petih letih namenila 55 % svojih posojil.
  • Upravljanje z okoljem (pomoč pri naravnih in ekoloških nesrečah, varovanje okolja, varstvo kulturne dediščine). Temu področju je Banka v zadnjih petih letih namenila 23 % svojih posojil.
  • Izboljšanje človeškega kapitala (izobraževanje in zdravstvo). Temu področju delovanja je Banka v zadnjih petih letih namenila 22 % svojih posojil.

Poslovanje Razvojne Banke Sveta Evrope temelji na ravnotežju med zahtevo po dobičkonosnosti, s katero se zagotovi finančna neodvisnost Banke in njeno socialno usmerjenostjo. Banka odobrava posojila državam članicam, lokalnim skupnostim in finančnim subjektom. Ker ne prejema letnih prispevkov od svojih članic, se Banka financira z vplačanim kapitalom in rezervami ter s sredstvi, ki jih pridobi na finančnih trgih. Preudarnost na finančnih trgih omogoča Banki, da ima dober rating (ocenjen s strani treh največjih in najuglednejših rating agencij).  Najboljši rating ima pri bonitetnih hišah Moody's, medtem ko ima pri Standard & Poor in pri Fitch rating AA+. Zaradi tega si lahko izposoja sredstva pod izredno ugodnimi pogoji ter posreduje ta sredstva naprej po dobrih pogojih.

 

Razvojna Banka Sveta Evrope odobrava posojila le posojilojemalcem z najvišjo boniteto: državam oz. prvovrstnim bankam in finančnim institucijam. Za države v tranziciji je do leta 2001 veljalo, da so lahko najele posojilo le, če je za vračilo jamčila država. Na skupnem zasedanju Upravnega odbora in Administrativnega sveta v juliju 2001 pa je bila sprejeta odločitev, da lahko banka odobri posojila boljšim poslovnim bankam (rating najmanj BBB) v tranzicijskih državah tudi neposredno, brez poroštva države. Ta odločitev je skladna s poslanstvom Razvojne banke Sveta Evrope, ki je v letu 2001 postala tudi članica Pakta Stabilnosti za Jugovzhodno Evropo s ciljem, da prispeva k trajnostnemu razvoju v tranzicijskih državah. Pri doseganju tega cilja se je delež odobrenih posojil državam v tranziciji povečal s 5 % v letu 1999 na 62 % v letu 2012.

Sodelovanje Slovenije in Razvojne banke Sveta Evrope

Slovenija je postala članica leta 1994, njen delež v delniškem kapitalu CEB pa je na dan 31. decembra 2012 znašal 0,225%. Predstavnik Slovenije v Svetu Evrope in v Upravnem odboru Banke je veleposlanik Damjan Bergant, v Administrativnem svetu Banke pa Martin Zdovc, podsekretar na Ministrstvu za finance. »Country Manager« za Slovenijo je g. Michael Lixenfeld.

 

V Sloveniji je bilo od leta 1994 s posojili Razvojne banke Sveta Evrope financiranih več projektov v skupni vrednosti 301 milijonov EUR in sicer za šolstvo, obnovo po potresu v Posočju, izgradnjo varovanih stanovanj v Posočju, odpravo posledic plazu pod Mangartom in izgradnjo domov za ostarele. V zadnjem obdobju sodeluje CEB v Sloveniji predvsem preko komercialnih bank pri projektih financiranja malih in srednje velikih podjetij.