Skoči na vsebino

RAZVOJNA BANKA SVETA EVROPE (CEB)

Delovanje Razvojne banke Sveta Evrope

Razvojna banka Sveta Evrope (Council of Europe Development Bank - CEB) je bila ustanovljena leta 1956, tedaj še kot Sklad v okviru Sveta Evrope, katerega osnovno poslanstvo je bilo zagotoviti finančna sredstva za odpiranje novih delovnih mest za begunce, ki jih je bilo v Evropi veliko. Sedež Banke je v Parizu, trenutno je včlanjenih 41 držav članic.

 

Kasneje se je poslanstvo Banke in seznam prioritet širil na druga socialna področja, tako da so sedaj glavna področja delovanja Razvojne Banke Sveta Evrope:

  • Povečanje socialne integracije (pomoč beguncem, gradnja socialnih stanovanj, ustvarjanje novih delovnih mest v SMEs, pomoč podeželju in območjem v slabšem položaju). Temu področju delovanja je Banka v zadnjih petih letih namenila 54 % svojih posojil.
  • Upravljanje z okoljem (pomoč pri naravnih in ekoloških nesrečah, varovanje okolja, varstvo kulturne dediščine). Temu področju je Banka v zadnjih petih letih namenila 24 % svojih posojil.
  • Podpora javne infrastrukture na socialnem področju (izobraževanje, zdravstvo in administracija ter sodstvo). Temu področju delovanja je Banka v zadnjih petih letih namenila 22 % svojih posojil.

Poslovanje Razvojne Banke Sveta Evrope temelji na ravnotežju med zahtevo po dobičkonosnosti, s katero se zagotovi finančna neodvisnost Banke in njeno socialno usmerjenostjo. Banka odobrava posojila državam članicam, lokalnim skupnostim in finančnim subjektom. Ker ne prejema letnih prispevkov od svojih članic, se Banka financira z vplačanim kapitalom in rezervami ter s sredstvi, ki jih pridobi na finančnih trgih. Preudarnost na finančnih trgih omogoča Banki, da ima dober rating (ocenjen s strani treh največjih in najuglednejših rating agencij). AAA rating ima pri bonitetni hiši Moody's, pri Standard & Poor in Fitch je rating AA+. Zaradi tega si lahko izposoja sredstva pod ugodnimi pogoji ter posreduje ta sredstva po dobrih pogojih naprej.

 

Za Razvojno Banko Sveta Evrope je dolgo časa veljalo, da je odobravala posojila le posojilojemalcem z najvišjo boniteto: državam oz. prvovrstnim bankam in finančnim institucijam. Za države v tranziciji se je leta 2001 to spremenilo, tako da je lahko banka odobrila posojila boljšim poslovnim bankam (rating najmanj BBB) v tranzicijskih državah tudi neposredno, brez poroštva države. Ta odločitev je bila skladna s poslanstvom Razvojne banke Sveta Evrope, da prispeva k trajnostnemu razvoju v tranzicijskih državah. Pri doseganju tega cilja delež posojil državam v tranziciji (oz. ciljnim državam) povečuje s 5 % v letu 1999 na trenutno cca. 60 % v obdobju razvojnega načrta 2017-2019.

Sodelovanje Slovenije in Razvojne banke Sveta Evrope

Slovenija je postala članica leta 1994, njen delež v delniškem kapitalu CEB pa je na dan 31. decembra 2018 znašal 0,225%. Predstavnik Slovenije v Svetu Evrope in v Upravnem odboru Banke je veleposlanica Eva Tomič, v Administrativnem svetu Banke pa Martin Zdovc, sekretar na Ministrstvu za finance. »Country Manager« za Slovenijo je ga. Makedonka Mateska.
 
V zadnjem obdobju sodeluje CEB v Sloveniji predvsem preko komercialnih bank pri projektih financiranja malih in srednje velikih podjetij.