Skoči na vsebino

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (EIB)

Delovanje Evropske investicijske banke

Evropska investicijska Banka (European Investment Bank – EIB), najstarejša finančna ustanova EU s sedežem v Luksemburgu, je bila ustanovljena na podlagi t.i. Rimske pogodbe leta 1958. Banka ima status pravne osebe in v okviru sistema EU uživa finančno avtonomijo ter ima lastne organe odločanja. Članice banke so izključno države članice EU, za katere je članstvo v EIB obvezno. Trenutno ima 27 članic.

 

»Skupina EIB« je bila ustanovljena leta 2000 in poleg EIB vključuje še Evropski investicijski sklad (European Investment Fund – EIF), ki je specializiran za področji tveganega kapitala in garancij.

 

Kapital banke znaša 232,4 mlrd EUR.

 

EIB ima šest prioritetnih ciljev in sicer konvergenca, podpora malim in srednje velikim podjetjem, okoljska trajnost, inovacije in na znanju temelječa družba, TEN omrežja ter trajnostna, konkurenčna in varna oskrba z energijo. Poslanstvo banke je prispevati k uravnoteženemu in trajnemu razvoju držav članic in v ta namen na neprofitni osnovi dodeljuje predvsem posojila. Za razliko od nekaterih podobnih mednarodnih finančnih institucij kot so Svetovna banka, Evropska banka za obnovo in razvoj in Medameriška razvojna banka, EIB formalno nima razvojnega mandata ter njemu prilagojene notranje organizacije.

 

Čeprav EIB v principu sofinancira do 50 % vrednosti projekta, lahko v izjemnih primerih  sofinanciranje poveča do 75 %. Še posebej je usposobljena za financiranje projektov s področja transporta, energetike in industrije. EIB okoli 90% naložb nameni državam članicam, preostali del pa posoja tudi državam nečlanicam, kadar je to v interesu EU.

Sodelovanje Slovenije in Evropske investicijske banke

Začetek sodelovanja med Slovenijo in EIB sega v obdobje nekdanje SFRJ, ko je EIB na podlagi posebnega Kooperacijskega sporazuma SFRJ dodelila kredite za izgradnjo trans-jugoslovanskih avtocestnih in železniških projektov, katerih del je bil porabljen tudi v Sloveniji.

 

Republika Slovenija, kot samostojna država, sodeluje z EIB od leta 1993, maja 2004 pa so z njenim članstvom v EIB postavljeni temelji za še bolj vsestransko sodelovanje.  
Kapital Slovenije v banki znaša 561 mio EUR.. 
Na podlagi članstva je Sloveniji, poleg dostopa do zelo ugodnih finančnih virov, omogočena tudi aktivna udeležba pri upravljanju banke, saj ima v njej stalno mesto guvernerja za Slovenijo (minister, pristojen za finance) ter predstavnika v odboru direktorjev (praviloma predstavnik Ministrstva za finance). Poleg tega in v skladu s sporazumom med državami neformalne konstituence iz novembra 2006, ji v 15-letnem ciklu za 3 leta pripada mesto podpredsednika banke, ki ga je zasedla leta 2010, ter v 6-letnem ciklu mesto namestnika direktorja, ki ga bo zasedala od leta 2016.