Skoči na vsebino

KOSOVO 3D GIS

Agencija za krizno upravljanje Kosova je pristojna za civilno zaščito in ima podobne naloge kot Uprava RS za zaščito in reševanje, v njeni pristojnosti pa je tudi 5 klicnih centrov za klic v sili 112. Zaradi pomanjkljive tehnične opremljenosti je učinkovitost agencije slaba. Republika Slovenija je z donacijo podprla projekt, ki poleg nakupa programske opreme za 3D GIS vključuje še nakup strojne opreme, pripravo podatkov za GIS, montažo opreme in usposabljanje uporabnikov. Sistem bo Agenciji omogočal izdelavo analiz preventivnih in ublažitvenih ukrepov, povezanih z naravnimi katastrofami in drugimi nesrečami (zemeljski plazovi, požari, poplave, razlitje nevarnih tekočin), klicni centri bodo lahko hitreje locirali klicatelja in mu poslali na pomoč najbližjo reševalno enoto. Agencija in policija bosta s pomočjo sistema bolj učinkoviti v primeru iskanja in reševanja. Projekt bo spodbudil tudi gospodarski, okoljski in socialni razvoj države, saj bo omogočil oblastem da izvajajo preventivne, okoljsko trajnostne ukrepe in z njimi čim manj obremenjujejo okolje. Projekt izvaja X-Lab d.o.o., Slovenija in bo predvidoma zaključen do junija 2017. Vrednost projekta je 400.000 EUR, v tem Republika Slovenija z donacijo prispeva 150.000 EUR.

 

Št. projekta oz. pogodbe /

C1611-15-420003

Donor project N°

Prejemnik sredstev /

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj /

Channel of delivery name

Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

74010: Disaster prevention and preparedness

Financer / Extending agency

Ministrstvo za finance / Ministry of Finance

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

13.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

od / from

12.8.2015

do / to

30.9.2017

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

 

0

2015

 

150.000

2016

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

 

 0

2015

 

 

150.000

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) /

n.p. / n.a.

Climate change (mitigation)

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

1 - močno vpliva / significant objective

Climate change (adaptation)

Enakost spolov / Gender equality

n.p. / n.a.

Okolje / Aid to environment

1 - močno vpliva / significant objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n.p. / n.a.