Skoči na vsebino

MEDNARODNA RAZVOJNA POMOČ

Na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov leta 2000 so voditelji 189 držav sprejeli Razvojne cilje tisočletja (Milenium Development Goals - MDG) in se zavezali k njihovi uresničitvi do leta 2015. Med 8 glavnimi nameni in 18 cilji je prvi namen zmanjšanje svetovne revščine za polovico. Vendar, kljub temu, da smo že v zadnji tretjini 15-letnega obdobja, bo za dosego razvojnih ciljev tisočletja v začrtanem roku treba vložiti še veliko naporov, saj večina ciljev, kot kaže ne bo dosežena. Dodatna prizadevanja bodo potrebna tudi zaradi pojava novih globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, kriza visokih cen hrane in finančna kriza.

 

Zagotavljanje uradne razvojne pomoči je mednarodna zaveza in moralna dolžnost Republike Slovenije, ki je s članstvom v EU in graduacijo pri Svetovni Banki tudi na področju mednarodnih financ leta 2004 spremenila status iz prejemnice v donatorico razvojne pomoči. V letu 2006 je bil  sprejet Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije in na podlagi tega zakona Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (»Resolucija«), kjer so potrjene mednarodne obveznosti RS, določeni načini izvajanja razvojne pomoči in oblikovane vsebinske ter geografske prioritete RS. Le te se večinoma nanašajo na pomoč državam Zahodnega Balkana, predvsem pri izgradnji kapacitet upravljanja države.

 

Slovenija v skladu z mednarodnimi obveznostmi načrtuje povečevanje zneska pomoči in deleža bruto nacionalnega dohodka (BND), ki ga bo namenjala državam v razvoju. V skladu z Monterreyskim soglasjem in na podlagi Evropskega soglasja za razvoj, si Slovenija prizadeva, da bi do leta 2010 prispeva 0,17 % in do leta 2015 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč. Statistika kaže, da je v letu 2006 zanjo namenila 35.054.996 EUR, kar je pomenilo 0,12 % BND, v letu 2009 pa je le ta znašala že 51.207.438,86 EUR, oziroma 0,15 % BND in rast v skladu z načrti RS, podani v Resoluciji. Izračuni za leti 2010 in 2011, pa kažejo na padec dane pomoči zopet na 0,13 % BND, kar je predvsem posledica proti kriznih ukrepov Vlade RS, ki so oklestile tudi sredstva proračunskih postavk za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Evropska unija skupaj s članicami, je tudi sicer največji donator razvojne pomoči na svetu, saj skupaj s članicami prispeva več kot 50% svetovne uradne razvojne pomoči.

 

Pomembno vlogo v mednarodnem razvojnem sodelovanju imajo tudi mednarodne finančne institucije (MFI). Poleg pomoči pri stabilizaciji javnih financ (proti ciklični ukrepi), ki so na voljo vsem državam sveta preko Mednarodnega denarnega sklada, imajo za države v razvoju pomembno vlogo predvsem razvojne banke (Svetovna banka, AFDB, EBRD, IADB, ADB, kot največje).  Razvojne banke lahko državam v razvoju pomagajo predvsem z ugodnimi posojili za namen izvedbe projektov javnih ali zasebnih institucij ob jamstvu za projekte s strani držav. Ker imajo razvojne banke na podlagi vplačanega kapitala držav članic najvišjo boniteto, lahko finančna sredstva za ta namen pridobivajo na kapitalskih trgih precej ugodno. Na splošno so cilji MFI usmerjeni na boj proti revščini, spodbujanje gospodarske rasti in boj proti podnebnim spremembam, v modernejši dobi pa čedalje bolj v ospredje prihaja še ohranjanje stabilnosti precej prepletenih globalnih trgov. Te cilje zasledujejo s posojili za projekte ali programe v javnem sektorju ali zasebnem sektorju, znanjem in strokovno tehnično pomočjo, v najrevnejših državah pa tudi s t.i. mehkimi brezobrestnimi posojili (dolgoročna doba z nekaj letnim odlogom plačila) ali nepovratnimi sredstvi.

 

Mednarodna razvojna pomoč Republike Slovenije na področju mednarodnih finančnih odnosov se vrši preko razvojnih bank, katerih člani smo. To so Skupina Svetovne banke, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, Medameriška razvojna banka, v okviru bilateralnih sporazumov, sklenjenih preko Centra za razvoj financ, Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj ter  preko bilateralne tehnične pomoči pa ima Slovenija ključno vlogo.