Skoči na vsebino

PRORAČUN EU

Prihodki proračuna EU

Proračun EU polnijo 3 glavne kategorije prihodkov:

 

Tradicionalna lastna sredstva

Tradicionalna lastna sredstva (TLS) so prihodek Unije, ki izvira neposredno iz zakonodaje Unije. Ta sredstva pobirajo države članice, določen del (25%) pa obdržijo kot nadomestilo za stroške pobiranja. TLS tvorijo carine, izravnalne in protidampinške dajatve na proizvode in storitve, in dajatve na sladkor, izoglukozo in inulin, ki so dajatev proizvajalcev v sektorju sladkorja in se tudi uporabljajo za pokrivanje izdatkov v tem sektorju.

Predvideni delež prihodkov iz naslova tradicionalnih lastnih virov v letu 2012 znaša približno 15% vseh lastnih virov.

 

Sredstva na osnovi davka na dodano vrednost

Sredstva iz DDV vira se določijo s pomočjo usklajene osnove za odmero davka na dodano vrednost, opredeljene s pravili Unije, ter enotne davčne stopnje, veljavne za vse države članice. Kadar usklajena davčna osnova države članice za odmero obveznosti iz DDV vira presega polovico njenega bruto nacionalnega dohodka,  se pri odmeri upošteva le polovica BND (enotna stopnja predstavlja razliko med maksimalno stopnjo in stopnjo,  ki ustreza bruto popravku v korist Združenemu kraljestvu (t.i. »zamrznjena  stopnja«). Maksimalna stopnja, ki je do leta 2001 znašala 1% davčne osnove za odmero DDV, je bila znižana na 0,75% v letih 2002 in 2003, na 0,5% od leta 2004 dalje ter na 0,3% od leta 2007 dalje).

 

Usklajeno davčno osnovo za odmero DDV izračunavajo države članice tako, da skupne neto prihodke iz DDV, zbrane v državi članici, delijo s tehtano povprečno stopnjo DDV, s čimer dobijo vmesno osnovo, ki jo prilagodijo z negativnimi ali pozitivnimi izravnavami, da bi na koncu dobili usklajeno DDV osnovo. Tak način zagotavlja sorazmerno enako obremenitev vseh članic, ne glede na dejanske razlike na področju davkov.

 

Vir na osnovi DDV v letu 2012 predvidoma predstavlja približno 11,2% vseh prihodkov proračuna EU.

 

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka

Na nivoju Unije bruto nacionalni dohodek najbolje odraža sposobnost članice, koliko naj prispeva v evropski proračun. Uporablja se kot indikator razvitosti v strukturni politiki in v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo. Pri oblikovanju proračuna Unije ima odločilno vlogo, saj mora zagotavljati redno financiranje proračuna in stabilne prihodke. Sredstva iz bruto nacionalnega dohodka se uporabijo kot izravnalni prihodek za pokrivanje izdatkov Unije takrat, ko so bili že vsi ostali viri financiranja izčrpani. 

 

Delež sredstev iz BND vira se je v strukturi proračuna od njegove uvedbe v letu 1988 stalno povečeval zaradi zmanjševanja pomena drugih virov. Obseg sredstev iz BND se izračuna kot zmnožek enotne stopnje in vsote bruto nacionalnih dohodkov vseh držav članic. Enotna stopnja se zaradi tega na letni ravni spreminja glede na potrebe. BND države članice je opredeljen s pravili Unije. V Uredbi (ES) št. 2223/96 je določeno, da se od leta 2002  bruto nacionalni proizvod (BNP) v skladu z ESA 79 za potrebe sistema virov lastnih sredstev opredeli kot bruto nacionalni dohodek (BND) po metodologiji ESA 95. V letu 2012 ta vir predstavlja 72,6 % vseh virov lastnih sredstev.

 

Drugi prihodki

Poleg lastnih sredstev, ki jih države članice prispevajo v proračun Unije, so vir evropskega proračuna tudi drugi prihodki, npr. zamudne obresti, kazni, davki na plače zaposlenih v evropskih institucijah, prihodki od upravljanja s finančnimi sredstvi ter proračunski presežek iz preteklega leta, kateri predstavljajo približno 1,2% vseh prihodkov.   

Odhodki proračuna EU

V nasprotju z nacionalnimi proračuni proračun EU ne sme v nobenem letu izkazovati primanjkljaja, torej morajo biti proračunski prihodki uravnoteženi s proračunskimi odhodki. Zgornje meje posameznih kategorij so določene v srednjeročnem okviru financiranja EU (t.i. finančna perspektiva). V trenutno veljavni finančni perspektivi (2007 – 2013) so določene naslednje kategorije izdatkov:

  1. Vzdržna rast: konkurenčnost za rast in zaposlovanje ter kohezija za rast in zaposlovanje (približno 44,9% vseh izdatkov)
  2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov (približno 42,3% vseh izdatkov)
  3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravičnost (približno 1,3% vseh izdatkov)
  4. EU kot globalni igralec (približno 5,7% vseh izdatkov)
  5. Administracija (približno 5,7% vseh izdatkov)
  6. Nadomestila (približno 0,1% vseh izdatkov)

Letni povprečni finančni okvir proračuna EU v obdobju 2007–2013 znaša med 1,13% BND EU-27.