Skoči na vsebino

PODATKI OBČIN O REALIZIRANIH PRIHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH TER ODHODKIH IN DRUGIH IZDATKIH SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA TER O REALIZIRANIH ODHODKIH IN DRUGIH IZDATKIH POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Obvestilo: Podatki pred letom 2007 so preračunani po nepreklicnem tečaju zamenjave 239,64 tolarjev za en evro.Datoteke so v formatu Microsoft Excel.

 

I. Podatki občin zbrani na podlagi predpisanih obrazcev P, P1 in P2
Naziv dokumenta
Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (na nivoju kontov) (P)
-ZA LETO 2006
-ZA LETO 2005
-ZA LETO 2004
-ZA LETO 2003
-ZA LETO 2002
-ZA LETO 2001
-ZA LETO 2000
-ZA LETO 1999
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po funkcionalnih dejavnostih (P1)
-ZA LETO 2006
-ZA LETO 2005
- ZA LETO 2004
- ZA LETO 2003
- ZA LETO 2002
- ZA LETO 2001
-ZA LETO 2000*
- ZA LETO 1999*
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji (P2)
-ZA LETO 2006

Vir :

  Vir podatkov so podatki občin, ki jih je Ministrstvo za finance - Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti zbral na podlagi:
 • odredbe o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga (Uradni list RS, št. 45/99) za leti 1999 in 2000;
 • odredbe o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Uradni list RS, št. 23/2001) za leti 2001 in 2002;
 • pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 11/2003) za leto 2003;
 • pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 8/2004 in 34/2004) za leto 2004;
 • pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 8/2004, 34/2004 in 10/2005) za leto 2005;
 • pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 6/2006) za leto 2006.


  * Občine so na zaprosilo Ministrstva za finance aprila 2002 izvedle prevedbo obrazca P1 za leti 1999 in 2000 na podlagi obrazca P1 za leto 2001, ki je bil objavljen v odredbi o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Uradni list RS, št. 23/01) in je bil usklajen z novo funkcionalno klasifikacijo. Prevedba je bila potrebna, zaradi primerljivosti podatkov po občinah med posameznimi leti.
II. Podatki občin zbrani s spletno aplikacijo za poročanje občin (OPPrA)
Naziv dokumenta
Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (na nivoju kontov)
 

ZA LETO 2017

-ZA LETO 2016
-ZA LETO 2015
-ZA LETO 2014
-ZA LETO 2013
-ZA LETO 2012
-ZA LETO 2011
-ZA LETO 2010
-ZA LETO 2009
-ZA LETO 2008 
-ZA LETO 2007** 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po funkcionalnih dejavnostih
 

ZA LETO 2017

-ZA LETO 2016
-ZA LETO 2015
-ZA LETO 2014
-ZA LETO 2013
-ZA LETO 2012
-ZA LETO 2011
-ZA LETO 2010
-ZA LETO 2009
-ZA LETO 2008 
-ZA LETO 2007 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji
 

ZA LETO 2017

-ZA LETO 2016
-ZA LETO 2015
-ZA LETO 2014
-ZA LETO 2013
-ZA LETO 2012
-ZA LETO 2011
-ZA LETO 2010
-ZA LETO 2009
-ZA LETO 2008 
-ZA LETO 2007 

Vir:

** V kolikor prihaja do razhajanj s podatki objavljenimi v Biltenu javnih financ, je to posledica napačnega evidentiranja prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občinskih proračunov pri posameznih občinah. Ugotovljene napake so se odpravile v letu 2008.

 • Vir podatkov so podatki občin, ki jih je Ministrstvo za finance - Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti (MF-SSFLS) zbral na podlagi:
 • pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/2007 in 6/2008) za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016 in 2017