Skoči na vsebino

BILANCE PRORAČUNOV OBČIN

 

2012

2013

2014

2015

2016

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

 

I.   SKUPAJ    PRIHODKI

2.080.068.830

2.016.221.279

2.204.562.099

2.226.375.985

1.901.732.401

     TEKOČI PRIHODKI  (1. + 2.)

1.736.116.161

1.693.331.795

1.699.006.184

1.624.658.425

1.678.676.973

      1. Davčni prihodki

1.426.317.500

1.400.276.009

1.398.460.202

1.308.310.214

1.358.559.063

           Davki na dohodek in dobiček

1.147.340.149

1.127.502.199

1.125.886.983

1.024.977.061

1.049.487.489

           Davki na premoženje

226.457.281

222.878.438

216.692.341

235.680.880

255.905.440

           Domači davki na blago in storitve

52.226.689

48.789.374

55.658.059

47.601.728

49.111.530

           Drugi davki

293.381

1.105.997

222.820

50.545

4.054.605

      2. Nedavčni prihodki

309.798.661

293.055.787

300.545.982

316.348.211

320.117.910

      v tem: Prihodki od obresti

4.179.593

5.163.398

2.377.876

915.454

1.324.834

      3. Kapitalski prihodki

53.876.152

37.047.575

30.475.996

47.425.717

49.344.563

      4. Prejete donacije

2.569.521

3.207.806

2.444.087

3.194.739

2.079.099

      5. Transferni prihodki

284.887.234

278.011.615

468.634.407

547.405.111

168.809.116

      6. Prejeta sredstva iz EU

2.619.762

4.622.488

4.001.425

3.691.993

2.822.650

II.   SKUPAJ   ODHODKI

2.081.581.087

2.038.660.575

2.285.683.653

2.197.199.929

1.851.875.984

     Tekoči odhodki

503.349.146

515.182.895

494.873.257

486.007.173

487.951.786

     v tem: Plačila obresti

15.264.485

13.023.641

14.657.081

13.773.928

10.119.512

     Tekoči transferi

838.756.131

805.796.935

804.397.466

808.759.908

835.320.221

     Investicijski odhodki

668.760.725

640.872.246

911.720.886

828.335.169

466.315.548

     Investicijski transferi

70.715.085

76.808.499

74.692.045

74.097.678

62.288.428

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)

-1.512.257

-22.439.296

-81.121.554

29.176.056

49.856.417

       PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus
odhodki brez plačil obresti)

9.572.636

-14.579.054

-68.842.348

42.034.531

58.651.095

       TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

394.010.884

372.351.965

399.735.462

329.891.344

355.404.966

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

1.997.188

1.482.417

1.153.017

2.537.812

1.969.734

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.451.560

7.702.686

7.851.658

7.026.022

2.616.377

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

-8.454.372

-6.220.269

-6.698.641

-4.488.209

-646.642

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VII.  ZADOLŽEVANJE

111.213.168

89.654.942

82.561.981

74.791.032

72.606.704

         Domače zadolževanje

111.213.168

89.654.942

82.561.981

74.791.032

72.606.704

VIII. ODPLAČILA DOLGA

50.109.131

57.007.512

64.618.145

80.779.490

89.815.354

         Odplačila domačega dolga

50.109.131

57.007.512

64.618.145

80.779.490

80.779.490

          NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. - VIII.)

61.104.037

32.647.430

17.943.835

-5.988.458

-17.208.650

 

 

 

 

 

IX.    SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

51.137.408

3.987.864

-69.876.360

18.699.389

32.001.125

 

 

 

 

 

X.     NETO FINANCIRANJE
(VI. + VII. - VIII. - IX. = - III.)

1.512.257

22.439.296

81.121.554

-29.176.056

-49.856.417

 

 

 

 

 

         STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA 31. 12. PRETEKLEG LETA

172.700.743

198.337.645

186.735.287

157.671.723

174.286.391