Skoči na vsebino

BILANCE PRORAČUNOV OBČIN

 20132014201520162017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     
I.   SKUPAJ    PRIHODKI2.016.221.2792.204.562.0992.226.375.9851.901.732.4011.976.659.150
     TEKOČI PRIHODKI  (1. + 2.)1.693.331.7951.699.006.1841.624.658.4251.678.676.9731.757.599.840
      1. Davčni prihodki1.400.276.0091.398.460.2021.308.310.2141.358.559.0631.418.514.771
           Davki na dohodek in dobiček1.127.502.1991.125.886.9831.024.977.0611.049.487.4891.096.669.339
           Davki na premoženje222.878.438216.692.341235.680.880255.905.440273.935.730
           Domači davki na blago in storitve48.789.37455.658.05947.601.72849.111.53048.589.803
           Drugi davki in prispevki1.105.997222.82050.5454.054.605-680.101
      2. Nedavčni prihodki293.055.787300.545.982316.348.211320.117.910339.085.069
      v tem: Prihodki od obresti5.163.3982.377.876915.4541.324.8341.579.970
      3. Kapitalski prihodki37.047.57530.475.99647.425.71749.344.56350.991.187
      4. Prejete donacije3.207.8062.444.0873.194.7392.079.0991.445.508
      5. Transferni prihodki278.011.615468.634.407547.405.111168.809.116163.171.966
      6. Prejeta sredstva iz EU4.622.4884.001.4253.691.9932.822.6503.450.650
II.   SKUPAJ   ODHODKI2.038.660.5752.285.683.6532.197.199.9291.851.875.9841.950.133.345
     Tekoči odhodki515.182.895494.873.257486.007.173487.951.786500.801.866
     v tem: Plačila obresti13.023.64114.657.08113.773.92810.119.5128.035.629
     Tekoči transferi805.796.935804.397.466808.759.908835.320.221873.175.706
     Investicijski odhodki640.872.246911.720.886828.335.169466.315.548512.735.740
     Investicijski transferi76.808.49974.692.04574.097.67862.288.42863.420.033
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
-22.439.296-81.121.55429.176.05649.856.41726.525.805
       PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus
odhodki brez plačil obresti)
-14.579.054-68.842.34842.034.53158.651.09532.981.464
       TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)372.351.965399.735.462329.891.344355.404.966383.622.268
      
 20132014201520162017
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.482.4171.153.0172.537.8121.969.7342.308.742
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
7.702.6867.851.6587.026.0222.616.377529.307
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)
-6.220.269-6.698.641-4.488.209-646.6421.779.434
      
 20132014201520162017
 
C. RAČUN FINANCIRANJA     
VII.  ZADOLŽEVANJE82.561.981133.111.55774.791.03272.606.70485.444.747
         Domače zadolževanje82.561.981133.111.55774.791.03272.606.70485.444.747
VIII. ODPLAČILA DOLGA64.618.14573.368.75280.779.49080.779.49080.500.935
         Odplačila domačega dolga64.618.14573.368.75280.779.49080.779.49080.500.935
          NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. - VIII.)
17.943.83559.742.805-5.988.458-8.172.7864.943.812
      
IX.    SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
-10.715.730-28.077.39018.699.38941.036.98933.249.051
      
X.     NETO FINANCIRANJE
(VI. + VII. - VIII. - IX. = - III.)
22.439.29681.121.554-29.176.056-49.856.417-26.525.805
      
         STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA 31. 12. PRETEKLEG LETA
198.337.645186.735.287157.671.723174.286.391203.640.557