Skoči na vsebino

LOKALNE SKUPNOSTI

Predstavitev

Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je organizacijska enota Direktorata za proračun. V sektorju izvajamo oz. spremljamo izvajanje sistemske javnofinančne zakonodaje in druge zakonodaje, ki se nanaša na financiranje lokalnih skupnosti.

 

Glavne naloge sektorja so:

·         sodelovanje z ministrstvi in drugimi organi pri pripravi zakonov in predpisov, ki urejajo področje lokalne samouprave

·         ugotavljanje pomanjkljivosti veljavnih predpisov in prirava predlogov potrebnih sprememb

·         izdajanje soglasij k zadolževanju občin

·         spremljanje zadolženosti občin preko posebne aplikacije eDolg-občine

·         priprava letnega poročila z zadolževanju in zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja

·         izračun primerne porabe za posamezno občino

·         izračun dohodnine za financiranje primerne porabe, solidarnostne izravnave in dodatne solidarnostne izravnave

·         izračun finančne izravnave občinam iz državnega proračuna

·         izračun dodatne dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana

·         nadziranje enotne priprave občinskih proračunov v sistemu APPrA-O po ekonomski, programski in institucionalni klasifikaciji

·         vključitev sprejetih proračunov v konsolidirano bilanco sektorja država

·         spremljanje izvajanja sprejetih proračunov

·         logična kontrola pravilnega in enotnega izvajanja občinskih proračunov

·         zbiranje in analiza zaključnih računov občin

·         priprava pisnih odgovorov na mnoga vprašanja v zvezi s pripravo in izvajanjem proračunov, pripravo zaključnih računov ter poslovanjem občin

·         priprava priročnika za pripravo občinskih proračunov in zaključnih računov

·         svetovanje občinam v zvezi s pripravo in izvrševanjem občinskih proračunov

·         pomoč pri tehničnih težavah v sistemih in aplikacijah za sporočanje podatkov

·         priprava in izvedba izobraževalnih delavnic za občine ob uvedbi novih aplikacij ali novostih v predpisih

 

·         priprava odgovorov in podatkov o proračunih in zadolženosti občin za novinarje in zainteresirano javnost.