Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI

Neuradna prečiščena besedila

PREDPISI S PODROČJA JAVNEGA RAČUNOVODSTVA

 

 

PREDPISI S PODROČJA DELA UPRAVE RS ZA JAVNA PLAČILA

 

Zap. št.

Naziv podzakonskega predpisa

Pravna podlaga

št. Ur. l. RS

1.

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije

77/16

 

I. Seznam podzakonskih pravnih podlag, ki izhajajo iz Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in so vezane na področje plačilnega prometa proračunskih uporabnikov
Kontakt: mf.djr-gp(at)mf-rs.si

1.

Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi odstavek v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 4. člena ter osmi odstavek 14. člena (Uradni list RS, št. 77/16)

25/17

2.

Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) je razveljavil Zakon o plačilnem prometu, vendar pustil v veljavi čl. 70-74.

89/02, 94/02 – popr., 117/07 in 109/09

3.

Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi odstavek v zvezi z 2. točko prvega odstavka 4. člena in prva alineja sedmega odstavka 22. člena (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13)

109/12, 92/14 in 24/15

4.

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki 

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi odstavek 4. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šesta alineja sedmega odstavka 23. člena in v zvezi s tretjim odstavkom 38. člena (Uradni list RS, št. 77/16)

109/12, 44/13, 58/14,51/15 in 29/17

5.

Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, sedmi odstavek 28. člena in prvi odstavek 32. člena (Uradni list RS, št. 77/16)

26/17

6.

Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, četrti odstavek 29 člena in prvega odstavka 32. člena  (Uradni list RS, št. 77/16) 

29/17

7.

Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), tretji odstavek 10.a člena ter Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi odstavek v zvezi s 23. točko prvega odstavka 4. člena (Uradni list RS, št. 77/16) 

60/14

8.

Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, druga, tretja, četrta in peta alineja tretjega odstavka 27. člena (Uradni list RS, št. 77/16)

26/17

9.

Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, drugi odstavek 25. člena (Uradni list RS, št. 77/16)

27/17

II. Seznam podzakonskih pravnih podlag, ki izhajajo iz Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in so vezane na področje podračunov javnofinančnih prihodkov (JFP)
Kontakt: jfp(at)ujp.gov.si
Povezava: Uprava Republike Slovenije za javna plačila

1.

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Zakon o davčnem postopku, 91. člen (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) in Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, četrta in peta alineja petega odstavka 22. člena (Uradni list RS, št. 59/10)

103/10, 48/11, 51/11 –popr., 102/12, 110/13

 

Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere vplačujejo ZAVEZANCI in razporejajo nadzorniki – skupina A

 

 

2.

Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, četrta in peta alineja sedmega odstavka 22. člena (Uradni list RS, št. 59/10)

109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 102/12, 10/13, 106/13, 94/14

 

Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere vplačujejo ZAVEZANCI in razporejajo nadzorniki – skupina B

 

 

Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

Navedeni pravilnik v prvem delu opredeljuje pravila vodenja registra proračunskih uporabnikov ter pri tem določa namen in vsebino registra, način vodenja registra ter pravila vključitve in izključitve iz registra. V drugem delu pravilnik opredeljuje postopke odpiranja in zapiranja podračunov enotnega zakladniškega računa pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kakor tudi postopke, ki jih morajo proračunski uporabniki upoštevati pri odpiranju računov v Banki Slovenije ter pri poslovnih bankah.

Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko pose

Obravnavani pravilnik določa način odprtja in poslovanja prek posebnih računov z ničelnim stanjem, ki pa se uporabljajo za potrebe dvigov in pologov domače in tuje gotovine pri poslovnih bankah. Določbe pravilnika so usklajene s pravili, ki jih je Ministrstvo za finance dogovorilo v okviru pogodb s poslovnimi bankami o odpiranju in vodenju posebnih računov z ničelnim stanjem, kar pomeni da lahko proračunski uporabniki opravljajo domače in tuje gotovinsko poslovanje s poslovnimi bankami, ki imajo to pogodbo sklenjeno.

 

Seznam bank, ki imajo sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za finance, za vodenje gotovinskih računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov

 

Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem

Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Domače in tuje negotovinsko poslovanje proračunskih uporabnikov prek podračunov enotnega zakladniškega računa opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Pri tem so osnovna pravila glede načina in postopkov opravljanja tega poslovanja opredeljena v Pravilniku o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, dodatna pravila pa še v Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ter v Pravilniku o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov.

 

Navedeni pravilnik podrobneje določa:

  • vrsto poslovanja preko podračunov,
  • obveznost nakazovanja in prejemanja sredstev le prek sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
  • vrste plačil, ki jih lahko proračunski uporabnik posreduje v breme ali v dobro podračuna,
  • način razpolaganja s sredstvi na podračunih enotnega zakladniškega računa,
  • postopke, ki jih pri SEPA direktnih obremenitvah izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
  • način obračuna stroškov s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
  • način obveščanja proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu,
  • način posredovanja izpiskov o prometu in stanju na podračunu.

Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

Navedeni pravilnik določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet, v obliki za tiskanje in v elektronski obliki. Sestavni del navedenega pravilnika je tudi priloga, ki opredeljuje vse veljavne modele za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve, vključno s pojasnili za njihovo uporabo ter obliko obrazcev, ki jih uporabljajo proračunski uporabniki pri opravljanju plačilnih storitev ter vsebino in navodila za izpolnjevanje teh obrazcev.

 

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

 

Način izmenjave podatkov v elektronski obliki med Upravo Republike Slovenije za javna plačila in proračunskimi uporabniki opredeljuje Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov

Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Navedeni pravilnik določa način izmenjave računov v elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

 

Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Pravilnik določa način izvajanja nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila v povezavi s podporo za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov (v nadaljevanju: ponudniki e-storitev) prek sistema spletnih plačil.

 

Sistem spletnih plačil omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva ali sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi, prek spletnih portalov plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki. Ponudnik e-storitve, ki se bo želel vključiti v sistem spletnih plačil, bo moral izpolniti vlogo ter sprejeti splošne pogoje objavljene na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila. V primeru, da bo kršil splošne pogoje delovanja oziroma s svojim delovanjem oviral sistem spletnih plačil, ga bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila izključila iz sistema spletnih plačil po uradni dolžnosti. Ponudnik e-storitve, ki se bo želel prostovoljno izključiti iz sistema spletnih plačil, bo moral za to podati vlogo za izključitev.

 

Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja

 

Pravilnik določa način sporočanja podatkov ponudnikov plačilnih storitev Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Ponudniki plačilnih storitev morajo sporočati podatke o stanju na računih in plačilnih transakcijah, ki so bile izvršene v breme računov proračunskih uporabnikov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in tistih poslovnih subjektov, ki so v 100 % lasti države, občine, proračunskega uporabnika ali druge osebe javnega prava (zavezanci).

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo za podatke o stanju na računih in plačilnih transakcijah, ki so bile izvršene v breme računov zavezancev, vzpostavila posebne evidenčne račune.

 

Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja 

Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

Pravilnik določa način zbiranja in posredovanja podatkov o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije, obrambnih atašejev, obrambnih predstavnikov pri mednarodni organizaciji, ponudnikov investicijskih storitev, ki za proračunske uporabnike vodijo trgovalne račune in proračunskih uporabnikov, ki imajo odprte trgovalne račune v tujini. Slovenska izvozna in razvojna banka posreduje Upravi Republike Slovenije za javna plačila podatke o plačilih opravljenih v breme in dobro računov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa, ter o stanju sredstev na računih odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa.

 

Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice

Pravilnik ureja način priglasitve podatkov o izdanih menicah, ki jih izdajajo proračunski uporabniki in jih morajo v osmih dneh po izdaji skladno s 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike priglasiti Upravi Republike Slovenije za javna plačila prek spletne aplikacije UJPnet. Menice, ki jih na podlagi področnega zakona izdajo proračunski uporabniki, se lahko unovčijo v breme podračuna proračunskega uporabnika pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

 

Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice