Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI ZA RAČUNOVODSKE IZKAZE

Na podlagi zakona o računovodstvu  (Ur.l. RS, št. 23/99) morajo proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava pripraviti letno poročilo, katerega sestavni del so tudi računovodski izkazi. Računovodski izkazi so opredeljeni v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  .

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je pripravila programsko rešitev za vnos in predložitev računovodskih izkazov v računalniški obliki. Obrazce je možno izpolniti s pomočjo programa, ki se nahaja na spletnih straneh AJPES.

 

Obrazci računovodskih izkazov, objavljeni v spodnji tabeli so v pdf formatu in so namenjeni zgolj za izpise in za morebitno ročno vpisovanje podatkov.

 

Za odpiranje datotek priporočamo Acrobat Reader.

 

Zap. št. Naziv računovodskega izkaza Oznaka Datoteka
 
1
 
BILANCA STANJA1RI-Priloga1
 
2
 
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV1ARI-Priloga1A
 
3
 
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL1BRI-Priloga1B 
 
4
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV2RI-Priloga2
 
5
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB2ARI-Priloga2A
 
6
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA2BRI-Priloga2B
 
7
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV2CRI-Priloga2C
 
8
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV3RI-Priloga3
 
9
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA3ARI-Priloga3A
 
10
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV3A1RI-Priloga3A1
 
11
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV3A2RI-Priloga3A2
 
12
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI3BRI-Priloga3B

 

Predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava), morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za namen zagotovitve javnosti podatkov in za namen državne statistike predloľiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v dveh mesecih po koncu koledarskega leta.

 

Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, iz izkaza prihodkov in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli in obveznimi prilogami ter iz poslovnega poročila.
Vsebina obrazcev računovodskih izkazov z ustreznimi sestavnimi deli in obveznimi prilogami je podrobneje določena v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04). Obvezno je potrebno pri pripravi letnega poročila upoštevati tudi Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 08/07). Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek v računovodskih izkazih za vse tiste, ki so navedeni v Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 46/03)!

 

Predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava predpisuje Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 138/06). V 3. členu navodila je določeno, da pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila prek spletnega portala AJPES (http://www.ajpes.si/),  s strani odgovorne osebe podpisana obvestila za AJPES pa pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja. V 5. členu navodila je določeno, da računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v obliki PDF datoteke, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.


V 5. členu Metodološkega navodila iz prejšnjega odstavka je tudi določeno, da morajo pravne osebe javnega prava, po končanem vnosu podatkov računovodskih izkazov prek spletnega portala AJPES, te podatke potrditi:

- s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 2) ali
- z obvestilom za AJPES, izpisanim s spletne aplikacije, ki ga podpiše odgovorna oseba pravne osebe javnega prava. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

 

Po predložitvi pojasnil k izkazom in poslovnega poročila, ZDRUŽENIH V ENI PDF DATOTEKI, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES, morajo pravne osebe javnega prava predložitev PDF datoteke potrditi na enak način kot računovodske izkaze.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo obvezno izpolniti tudi IZJAVO O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov. Tudi izjavo je potrebno potrditi na  enak način kot računovodske izkaze, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.

 

Računalniški progami za predložitev računovodskih izkazov pravnih oseb javnega prava

Računalniški program za vnos podatkov prek spletne strani AJPES ima vgrajene ustrezne računske in logične kontrole podatkov, hkrati pa omogoča tudi izpis izpolnjenih obrazcev računovodskih izkazov.

 

Spletna aplikacija je dosegljiva na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova: »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.

 

OPOZORILO!

 

Pravne osebe javnega prava, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil v krajevno pristojni izpostavi AJPES.