Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR DRŽAVA

Metodologija evropskega sistema računov (ESA 2010), ki je enotno predpisana metodologija za vse države članice Evropske unije, predpisuje tudi enotno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, v katere se razvrščajo posamezne institucionalne enote (glede na naravo dejavnosti) v posamezni državi. V Sloveniji je bila institucionalna klasifikacija sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l.RS, št. 13/06 in 107/13). Klasifikacija razvršča celotno slovensko gospodarstvo v 5 institucionalnih sektorjev:

 

S.11 Sektor nefinančnih družb

S.12 Sektor finančnih družb

S.13 Sektor države

S.14 Sektor gospodinjstev

S.15 Sektor nepridobitnih institucij

 

Bilance sektorja država:

 

 

Vir: Zaključni računi Ajpes in izračuni MF.

 

Opombe:

Podatki po skupinah institucionalnih enot prikazani po denarnem toku (GFS metodologija; izjemoma pri ocenah gospodarskih družb).

Deleži v % izračunani na podlagi bruto zneskov.

 

Primeri institucionalnih enot:

- na centralni ravni države (S.1311):

Javni zavodi (335): gimnazije, (poklicne in strokovne) srednje šole, višje, visoke šole in univerze, bolnišnice (UKC LJ, UKC MB, splošne bolnišnice), gledališča (SNG Drama Lj, Slovenska filharmonija), kulturni domovi (Cankarjev dom), Radiotelevizija Slovenija...

Javni skladi (8): Stanovanjski sklad RS, Eko sklad, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS...

Javne agencije (15 – brez ATVP in AZN): AJPES, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Javna agencija za železniški promet RS...

Gospodarske družbe (64): Zavod RS za blagovne rezerve, SŽ – Potniški promet, SŽ – Infrastruktura, SDH, DUTB...

- na lokalni ravni države (S.1313):

Javni zavodi (1029): vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi, centri za socialno delo, knjižnice, muzeji, gasilski domovi...

Javni skladi (7): občinski stanovanjski skladi

Gospodarske družbe (22): lokalne podjetniške in razvojne »agencije«

 

*8 Proračunskih skladov (evidenčni računi v okviru proračuna – 56. člen ZJF): Proračunski sklad za investicije v zdravstvu, Proračunski sklad za študentske in dijaške domove, Proračunski sklad za štipendije, Sklad za vode, Sklad za podnebne razmere, Demografski sklad, Gozdni sklad in Proračunska rezerva za naravne nesreče.

 

 

Sektor država je po metodologiji ESA 2010 eden izmed petih institucionalnih sektorjev nacionalnega gospodarstva. V sektor država se razvrščajo institucionalne enote, ki so po svoji dejavnosti netržni proizvajalci (t.j. manj kot 50 % svojih stroškov pokrivajo s tržnimi prodajami), katerih proizvodi in storitve so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji in se večinoma financirajo iz obveznih javnofinančnih dajatev, ter institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s prerazdeljevanjem narodnega dohodka in bogastva. Sektor država v skladu z metodologijo ESA 2010 torej sestavljajo institucionalne enote, ki so pravne osebe javnega prava in netržni proizvajalci.

   

Ko govorimo o institucionalnem sektorju država, moramo po sprejeti institucionalni klasifikaciji k enotam, ki so vključene v štiri blagajne javnega financiranja (t.i. neposredni proračunski uporabniki[1]) prišteti še večino javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ki več kot 50 % svojih odhodkov pokrivajo iz javnofinančnih virov (večina vrtcev, šol, univerz, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih zavodov s področja kulture, socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti idr.). V institucionalni sektor države sta po institucionalni klasifikaciji vključeni tudi Slovenska odškodninska družba in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Kapitalska družba (KAD) v delu, ki financira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Sektor države (S.13) je po institucionalni klasifikaciji razčlenjen v tri podsektorje: podsektor centralne ravni države (S.1311), podsektor lokalne ravni države (S.1313) in podsektor skladov socialne varnosti (S.1314). V Sloveniji nimamo institucionalnih enot, organiziranih na regionalni ravni države (S.1312).

 

Po stanju iz Poslovnega registra (ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve – AJPES) je bilo na dan 31.12.2017 v Sloveniji v institucionalni sektor država razvrščenih skupno 2772 institucionalnih enot. 145 proračunskih uporabnikov je razvrščenih v sektor nefinančnih družb, 2 proračunska uporabnika med finančne družbe in 12 proračunskih uporabnikov med nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.

 

Po posameznih podsektorjih države je število institucionalnih enot v Sloveniji naslednje:

 

  • v podsektor centralne države je skupaj razvrščenih 594 institucionalnih enot: od tega 172 neposrednih uporabnikov državnega proračuna, 8 državnih skladov ter 414 drugih enot centralne države (15 javnih agencij, 335 javnih zavodov in 64 gospodarskih družb, ki delujejo na centralni ravni države);
  • v podsektor lokalne države je razvrščenih skupaj 2175 institucionalnih enot: od tega 1074 neposrednih uporabnikov proračunov občin (212 občin in 862 krajevnih skupnosti), 1 agencija, 42 organizacij širše lokalne skupnosti, 7 javnih skladov na lokalni ravni ter 1029 javnih zavodov in 22 gospodarskih družb, ki delujejo na lokalni ravni države;
  • v podsektor skladi socialne varnosti so razvrščeni ZPIZ, ZZZS in Kapitalska družba (KAD).

 

Institucionalna klasifikacija sektorjev po ESA 2010 zelo natančno razlikuje med institucionalnim sektorjem države in t.i. širšim javnim sektorjem. V širši javni sektor se namreč poleg vseh institucionalnih enot, ki spadajo v sektor države, razvrščajo tudi nekatere institucionalne enote, ki so razvrščene v druge institucionalne sektorje: in sicer t.i. nefinančne družbe pod javnim nadzorom (javna podjetja in družbe, ki so v pretežni lasti države, kot so: Slovenske železnice, DARS, Pošta Slovenije, Telekom, podjetja s področja elektrogospodarstva in rudarstva idr.). Vendar podjetja pod javnim nadzorom niso vključena v sektor države, pač pa v sektor nefinančnih družb in njihove bilance niso sestavni del bilanc države. Prav tako so v širši javni sektor razvrščene tudi finančne družbe pod javnim nadzorom (sem spada centralna banka ter vse poslovne banke, zavarovalnice in druge finančne institucije, ki so v pretežni lasti države; njihove bilance tudi niso vključene v sektor države).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] V Sloveniji Zakon o javnih financah določa, kdo so neposredni in posredni proračunski uporabniki, ki so natančneje opredeljeni s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 46/03) in se vodijo v registru neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov pri Upravi RS za javna plačila. Do seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov dostopate na spletni strani Uprave RS za javna plačila: https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127.