Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILO O PRIMANJKLJAJU IN DOLGU SEKTORJA DRŽAVE

Republika Slovenija poroča dvakrat letno o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu (statističnemu uradu Evropske unije) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009, s spremembami v Uredbi Komisije (EU) št. 220/2014. Poročilo zajema set poročevalskih tabel s podatki o primanjkljaju in dolgu države, pripravljenih v skladu z omenjenima uredbama in izjavo v zapisniku Sveta z dne 22.11.1993. Namenjeni so preverjanju izpolnjevanja t.i. Maastrichtskih kriterijev, ki se nanašajo na primanjkljaj in dolg države. Rok za posredovanje prvega poročila je pred 1. aprilom, drugega pa pred 1. oktobrom tekočega leta.

 

Pri pripravi poročila za Slovenijo sodelujejo Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), Ministrstvo za finance ter Banka Slovenije. SURS je odgovoren za metodologijo in pripravo podatkov za pretekla leta. Ministrstvo za finance je odgovorno, da SURS za pripravo poročila posreduje vse zadnje razpoložljive podatke s področja javnofinančne statistike za pretekla leta in z njim sodeluje pri prevedbi podatkov iz javnofinančne statistike v kategorije revidiranega evropskega sistema računov (v nadaljevanju ESA 2010[1]). Poleg tega Ministrstvo za finance pripravi tudi napovedi za tekoče leto. Banka Slovenije pa je odgovorna za pripravo finančnih računov in v sodelovanju s SURS pripravi podatke o finančnih računih države za celotno obdobje.

 

V Republiki Sloveniji je na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik, sklenjenim med SURS, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance, pristojna institucija za pošiljanje in objavo poročila o primanjkljaju in dolgu sektorja države SURS. SURS objavlja na svoji spletni strani dve objavi, ki sta vezani na poročilo. Po prvi objavi »Temeljni agregati sektorja država« (pred 1. aprilom oziroma pred 1. oktobrom) sledi še dva tedna obdobje notifikacije podatkov s strani Eurostata, ki potrdi poslane podatke, ali pa zahteva revizijo podatkov. Skladno z zahtevami Eurostata SURS objavi končne podatke v tekoči objavi za »Poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu«. Povezava do zadnjega poročila je dostopna na uradni spletni strani SURS:https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7741

 


[1] Podatki o primanjkljaju in dolgu države so od 1. septembra 2014 dalje pripravljeni na podlagi revidiranega Evropskega sistema računov, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESA 2010). Metodologija ESA 2010, ki se uporablja za pripravo nacionalnih računov vseh sektorjev gospodarstva in tudi za pripravo bilanc institucionalnega sektorja država, temelji na izkazovanju kategorij po obračunskem načelu (t.j. po načelu nastanka poslovnega dogodka). Institucionalna razvrstitev enot v sektor država se opravi ob vpisu v poslovni register, ki pa jo lahko  SURS v primerih, ko ugotovi, da opravljena razvrstitev poslovnega subjekta v institucionalni sektor po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS) ni bila pravilna ali ne ustreza dejanskemu stanju, prerazvrsti. Metodologija uporablja kategorije nacionalnih računov, ki niso neposredno primerljive z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. Pri pripravi poročila o primanjkljaju in dolgu države se tako uporabljajo prevedbene tabele, ki prevajajo posamezne vrste prihodkov in odhodkov iz prikazov po ekonomski klasifikaciji v kategorije nacionalnih računov.