Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONSOLIDIRANA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJA

Konsolidirana bilanca javnega financiranja zajema bilance vseh štirih blagajn javnega financiranja v celoti (t.j. bilance državnega proračuna, zbirne bilance proračunov občin ter bilance obeh skladov socialnega zavarovanja - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje); hkrati pa vključuje tudi javnofinančne odhodke javnih skladov, agencij, javnih zavodov in drugih enot države, ki se financirajo iz javnih virov, ne pa tudi tistega dela, ki se financira iz prihodkov teh enot ustvarjenih na trgu. Konsolidacija v bilanci javnega financiranja pomeni, da se med seboj pobotajo vsi tokovi iz ene blagajne javnega financiranja v druge, da se tako izognemo dvojnemu zajemanju in umetnemu zviševanju obsega javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 

Sistem javnih financ v Sloveniji je zasnovan na metodologiji Mednarodnega denarnega sklada – metodologiji za spremljanje državne finančne statistike (angl. Government Finance Statistics; GFS), ki temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov. Blagajne javnega financiranja vodijo računovodstvo v skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu po načelu denarnega toka (t.i. plačane realizacije). V posameznem proračunskem letu so tako zajeti prihodki in odhodki, ki so bili vplačani, oziroma izplačani v obdobju od 1.1. do 31.12. tekočega leta. Prikazi konsolidirane bilance javnega financiranja po nacionalni javnofinančni metodologiji temeljijo na razčlenjenih računovodskih kategorijah, izkazanih v predpisanih bilancah: bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja ter bilanci stanja.