Skoči na vsebino

DOLGOROČNA GIBANJA V JAVNIH FINANCAH

Dolgoročna vzdržnost javnih financ in stroški povezani s staranjem prebivalstva

Zagotavljanje vzdržnosti javnih financ je eden od ključnih ciljev držav članic EU. Za njegovo doseganje so potrebne zanesljive in primerljive informacije glede morebitnih sprememb javnofinančnih obveznosti in fiskalne vzdržnosti. Evropska komisija (EK) zato vsake tri leta v sodelovanju z Delovno skupino za staranje (AWG, Ageing Working Group) pri Odboru za ekonomsko politiko (EPC,Economic Policy Committee) pripravi Poročilo o staranju, ki vsebuje dolgoročne projekcije starostno pogojenih javnofinančnih izdatkov za:

  • pokojnine,
  • zdravstvo,
  • dolgotrajno oskrbo,
  • izobraževanje,
  • in nadomestila brezposelnim.

Leta 2015 so bile objavljene nove projekcije za obdobje do leta 2060, ki temeljijo na predhodno sprejetih metodoloških predpostavkah. Te projekcije so tudi pomemben element za določitev srednjeročnega fiskalnega cilja (MTO, medium term objective) in so hkrati podlaga celoviti oceni Evropske komisije o dolgoročni vzdržnosti javnih financ posameznih držav.

 

Nove projekcije za obdobje do leta 2060, kažejo, da bi se ob osnovnem scenariju izdatki za staranje v Sloveniji povečali iz sedanjih 24,7% na 31,5% BDP.  V Sloveniji naj bi se po projekcijah izdatki do leta 2060 povečali najbolj izmed vseh držav, po višini izdatkov po deležu BDP pa je Slovenija v samem vrhu.  (pred nami so Norveška, Finska in Belgija). V strukturi izdatkov povezanih  s staranjem  največji deleži predstavljajo izdatki povezani s pokojninskim sistemom. V letu 2047 pade Slovenija na prvo mesto po višini izdatkov za pokojnine, najbolj med državami EU pa se ji v obdobju 2013 – 2060 tudi poveča delež izdatkov za pokojnine. Razlog je v povečevanju števila starejših, ki bodo ob nadaljnjem podaljševanju trajanja življenja tudi dlje časa preživeli v upokojitvi, hkrati pa se zmanjšuje število delovno aktivnega  prebivalstva, kar pomeni, da se bo razmerje med zavarovanci in upokojenci še naprej poslabševalo.

 

Pripravo dolgoročnih projekcij v Sloveniji vodi in usklajuje medinstitucionalna Delovna skupina za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivlastva pri Ministrstvu za finance. Glavne naloge delovne skupine so:

  • priprava in obravnava metodoloških gradiv in podatkov, ki jih v okviru delovanja Delovne skupine za staranje (AWG) pri Odboru za ekonomsko politiko (EPC) Slovenija posreduje Evropski komisiji;
  • priprava dolgoročnih projekcij pokojninskih izdatkov in usklajevanje priprave podatkovnih baz za projekcije javnih izdatkov za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, izobraževanje in nadomestila brezposelnim;
  • obveščanje resornih ministrstev in pristojnih organov o rezultatih dolgoročnih projekcij vseh javnih izdatkov povezanih s staranjem.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/ageing_report/index_en.htm

 

Poročilo o staranju prebivalstva 2015

 

Poročilo o staranju prebivalstva 2012:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
Metodološke predpostavke, 2012:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf