Skoči na vsebino

JAVNE FINANCE

Stik

Naslov:Služba za fiskalno in ekonomsko politiko
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon:01/369 6461
Telefaks:01/369 6598
Vodja:dr. Katja Lautar

Predstavitev

V Službi za fiskalno in ekonomsko politiko usklajujemo delo na področju evropskega semestra, v okviru katerega države članice EU usklajujejo ekonomske in fiskalne politike. V službi tako skrbimo za pripravo in usklajevanje srednjeročnega javnofinančnega okvirja, tudi z vidika njegove skladnosti z domačimi fiskalnimi pravili, Programa stabilnosti, Osnutka proračunskega načrta in Nacionalnega reformnega programa. V ta namen izvajamo javnofinančne in druge analize ter pripravljamo napovedi in ocene učinkov načrtovanih ukrepov. V okviru metodološkega dela so naše naloge vezane tudi na spremljanje in pripravo projekcij konsolidiranih bilanc javnega financiranja in bilanc širšega sektorja država. Pri analiziranju in napovedovanju javnofinančnih gibanj v Sloveniji ter pri koordiniranju metodološkega dela na javnofinančnem področju sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Evropski statistični urad in tuje bonitetne agencije.

Glavna področja dela

 • oblikovanje politik na področju fiskalne politike, javnih financ, strukturnih ukrepov ekonomske politike ter sodelovanje pri razvojnem načrtovanju in pri pripravi sprememb ali novih pravnih podlag s tega področja v Sloveniji in EU;
 • v okviru domačih fiskalnih pravil služba usklajuje delo na Evropskem semestru in srednjeročni javnofinančni načrt z zahtevami fiskalnih pravil v okviru okrepljenega ekonomskega upravljanja EU;
 • priprava in usklajevanje srednjeročnega javnofinančnega okvirja (MTBF), Programa Stabilnosti, Osnutka proračunskega načrta in Nacionalnega reformnega programa;
 • priprava različnih analiz in ocenjevanje učinkov fiskalne in ekonomske politike ter strukturnih reform;
 • priprava dolgoročnih projekcij, ocenjevanje fiskalnih tveganj in multiplikatorjev;
 • priprava javnofinančnih analiz, vključno z napovedovanjem fiskalnih tokov, določanjem zgornje meje izdatkov, ocenjevanjem proizvodne vrzeli in potencialne gospodarske rasti, simuliranjem doseganja srednjeročnega cilja (MTO) idr.;
 • priprava, sestavljanje in spremljanje konsolidirane bilance blagajn javnega financiranja in priprava projekcij bilanc sektorja država po metodologiji nacionalnih računov (ESA 2010);
 • spremljanje priprave in analiziranje projekcij državnega proračuna, vključno s tokovi EU sredstev, proračunov občin, blagajn obeh skladov socialnega zavarovanja (ZPIZ in ZZZS), javnih zavodov, skladov in agencij ter gospodarskih družb v sektorju država;
 • priprava, obdelava in objava podatkov za mesečni Pregled javnofinančnih gibanj;
 • oblikovanje in izpopolnjevanje na področju metodološkega dela javnih financ, prilagajanje in usklajevanje nacionalne metodologije z metodološkimi rešitvami mednarodnih institucij (IMF, EU, idr.) ter koordinacija metodološkega dela v okviru ministrstva in sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami;
 • redno spremljanje realizacije in trendov prihodkov in odhodkov štirih blagajn javnega financiranja; 
 • sodelovanje pri pripravi Poročila o primanjkljaju in dolgu (t.i. EDP poročila);
 • razvoj, priprava in podpora novih modelov, analitičnih orodij za analize in ocenjevanje učinkov ter metodoloških podlag za pripravo strateških dokumentov ter sodelovanje pri raziskovalnih projektih;
 • sodelovanje pri pomembnih vprašanjih fiskalne in ekonomske politike, strukturnih reform na ravni EU ter njenega prihodnjega razvoja;
 • članstvo v ECOFIN, EWG, EFC, EPC in delovnih skupinah AWG, LIME, OGWG, idr.;
 • sodelovanje na odborih in delovnih skupinah OECD, sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in pomoč pri pripravi ekonomskih pregledov OECD.