Skoči na vsebino

JAVNE FINANCE

Stik

Naslov:Sektor za javno finančne analize in koordinacijo ekonomske politike
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon: 01/369 6461
Telefaks: 01/369 6598
Vodja: dr. Katja Lautar

Predstavitev

Sektor za javnofinančne analize in koordinacijo ekonomske politike je organizacijska enota Direktorata za proračun, ki izvaja naloge na področju javnofinančnih analiz, fiskalne politike, metodologij in bilanc javnega financiranja ter naloge na področju ekonomskega upravljanja in načrtovanja v okviru celovite ekonomske politike. Sektor pri analiziranju in napovedovanju javnofinančnih gibanj v Sloveniji ter pri koordiniranju metodološkega dela na področju javnih financ sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami (IMF, Evropska komisija, OECD, EUROSTAT, tuje rating agencije idr.).

Glavna področja dela

 • tekoče spremljanje realizacije državnega proračuna;
 • spremljanje tekočih gibanj blagajn javnega financiranja (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračunov občin);
 • priprava bilanc sektorja država (vključno javnih skladov in agencij, javnih zavodov in gospodarskih družb) po metodologiji  Mednarodnega denarnega sklada (GFS);
 • priprava projekcij bilanc sektorja država za tekoče leto in naslednja tri leta po metodologiji nacionalnih računov (ESA 2010);
 • priprava projekcij  konsolidiranih bilanc javnega financiranja za tekoče leto in naslednja tri leta;
 • spremljanje dnevne realizacije prihodkov proračuna in morebitna odstopanja glede na sprejet likvidnostni načrt;
 • priprava dinamizirane projekcije prihodkov državnega proračuna za tekoče leto in napovedi za pripravo predlogov proračunov Republike Slovenije;
 • sodelovanje pri pripravi predlogov proračunov Republike Slovenije;
 • usklajevanje nacionalne metodologije z metodološkimi rešitvami mednarodnih institucij (IMF, EUROSTAT);
 • spremljanje/izvajanje zakonskih podlag na področju javnih financ in usmerjanje fiskalne politike (ZJF, ZFisP);
 • priprava in obdelava podatkov za Bilten javnih financ;
 • spremljanje cikličnih gibanj javnofinančnih tokov;
 • izračuni strukturnega salda sektorja država;
 • spremljanje dolgoročnih gibanj v javnih financah, povezanih s staranjem prebivalstva;
 • izračun srednjeročnega javnofinančnega cilja (angl. MTO);
 • priprava vsakoletnega Programa stabilnosti in Osnutka proračunskega načrta (angl. DBP);
 • sodelovanje pri pripravi Poročil o primanjkljaju in dolgu države (t.i. EDP poročila).