Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODALJŠANJE KONCESIJE

Vloga za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo

Vloga za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo mora biti pripravljena v skladu s Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS - 1, 126/07, 65/08 in 8/10) in mora vsebovati dokumente in podatke iz 67. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11  – uradno prečiščeno besedilo in 108/12), ki so se v obdobju od dodelitve koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo spremenili, in še niso bili predloženi oziroma sporočeni Ministrstvu za finance ali nadzornemu organu.

Ne glede na prejšnji odstavek mora koncesionar za igralnico oziroma igralni salon (v nadaljevanju: vlagatelj) k vlogi predložiti še naslednje:

 • poslovni načrt, ki mora vsebovati najmanj:
  1. predračunsko bilanco stanja in predračunski izkaz poslovnega izida za petletno obdobje (za prvo leto se šteje leto, ki nastopi po datumu vloge za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo);
  2. analizo konkurenčne prednosti in možnosti za uspešno poslovanje vlagatelja v obdobju, na katerega se nanaša poslovni načrt;
  3. oceno, v kolikšni meri oziroma na kakšen način bodo doseženi poslovni rezultati iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo prispevali k gospodarskemu in turističnemu razvoju na lokalnem nivoju ter
  4. oceno višine bruto prihodka1 od posebnih iger na srečo in koncesijske dajatve v planiranem obdobju.
 • podrobno analizo poslovanja igralnice oziroma igralnega salona v obdobju trajanja koncesijske pogodbe s poudarkom na doseženih ciljih iz preteklega poslovnega načrta;
 • podrobno poročilo o ključnih ugotovitvah internega nadzora poslovanja in ukrepih za odpravo morebitnih ugotovljenih nepravilnosti v obdobju trajanja koncesijske pogodbe;
 • oceno dosedanjega in bodočega vpliva prirejanja iger na srečo na socialno, kulturno in naravno okolje, uravnoteženost ponudbe iger na srečo na obravnavanem območju in dopolnjevanje turistične ponudbe;
 • potrdilo2 iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje, za člane poslovodstva koncesionarja za igralni salon in osebe, ki bodo opravljale vodstvene funkcije v igralnem salonu oziroma izjavo(velja le za vlogo za podaljšanje koncesije za igralni salon);
 • podatke o boniteti poslovanja vlagatelja (BON 1 izdajatelja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve) in
 • potrdilo ustreznega davčnega organa o izpolnjevanju javnofinančnih obveznosti za vlagatelja in osebo, ki poseduje več kot 10 % delež vlagatelja

 

 


1 Bruto prihodek od posebnih iger na srečo je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.

 

2 Potrdilo se pridobi na podlagi izpolnjenega obrazca, ki se nahaja na spletni strani http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/120913_potrdiloKE_fizicne_osebe.pdf