Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DODELITEV KONCESIJE

Seznam dokumentacije k vlogi za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo

Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo mora biti pripravljena v skladu s 66. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS - 1, 126/07, 65/08 in 8/10) ter 67. in 100. členom Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12; v nadaljevanju: ZIS).

Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo mora vsebovati vse v nadaljevanju naštete podatke in dokumente, razen če so izrecno zahtevani samo za koncesionarja za igralnico oziroma koncesionarja za igralni salon (v nadaljevanju: vlagatelj), in sicer:

1.firmo in sedež
2.izvleček iz vpisa dejavnosti vlagatelja v sodni register
3.akt o ustanoviti
4.poslovni načrt najmanj za triletno obdobje
5.podrobne podatke o lastnikih vlagatelja ter njihovih medsebojnih upravljavskih in kapitalskih povezavah
6.opis igralnice oziroma igralnega salona
7.pravila posebnih iger na srečo
8.podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico oziroma igralni salon
9.pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih
10.pravilnik o izvajanju internega nadzora
11.dokazilo o zagotovljenem osnovnem kapitalu
12.navedbo vrst in obsega iger ter tloris
13.interne organizacijske predpise za delovanje (pravilniki in navodila)
14.podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripomočkov s podrobnimi podatki za njihovo identifikacijo
15.podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrževanju igralnih naprav
16.drugo potrebno dokumentacijo

 

1. firmo in sedež

Navede se polno ime firme in sedež vlagatelja.

2. izvleček iz vpisa dejavnosti vlagatelja v sodni register

Seznam dejavnosti vlagatelja je razviden iz akta o ustanovitvi.

3. akt o ustanoviti

Predloži se overjen prepis akta o ustanovitvi, družbene pogodbe oziroma statuta vlagatelja.

4. poslovni načrt najmanj za triletno obdobje

Predloži se poslovni načrt, ki mora vsebovati najmanj:

 • predračunsko bilanco stanja in predračunski izkaz poslovnega izida za triletno obdobje (za prvo leto se šteje leto, ki nastopi po datumu vloge za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo);

 • analizo konkurenčne prednosti in možnosti za uspešno poslovanje vlagatelja;

 • oceno, v kolikšni meri oziroma na kakšen način bodo doseženi poslovni rezultati iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo prispevali k gospodarskemu in turističnemu razvoju na lokalnem nivoju;

 • navedbo virov financiranja celotnega projekta vlagatelja ter

 • oceno višine bruto prihodka1 od posebnih iger na srečo in koncesijske dajatve v planiranem obdobju.

5. podrobne podatke o lastnikih vlagatelja ter njihovih medsebojnih upravljavskih in kapitalskih povezavah

Vlagatelj, ki je statusno organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo, predloži:

 • podatke o neposrednih in posrednih upravljavskih in kapitalskih povezavah družbenikov vlagatelja, še zlasti pa o povezavah z gospodarskimi družbami, ki imajo koncesijo Vlade Republike Slovenije za prirejanje posebnih iger na srečo, pravnimi osebami, katerih dejavnost je s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma sistemov za nadzor prirejanja iger na srečo, in z izvajalci drugih storitev, ki so neposredno povezane s prirejanjem iger na srečo.

Vlagatelj, ki je statusno organiziran kot delniška družba, predloži:

 • seznam delničarjev vlagatelja, ki za posameznega delničarja vsebuje najmanj ime in priimek ter naslov oziroma firmo in sedež, skupni nominalni znesek delnic in odstotek udeležbe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe;

 • podatke o neposrednih in posrednih upravljavskih in kapitalskih povezavah delničarjev vlagatelja, še zlasti pa o povezavah z gospodarskimi družbami, ki imajo koncesijo Vlade Republike Slovenije za prirejanje posebnih iger na srečo, pravnimi osebami, katerih dejavnost je s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma sistemov za nadzor prirejanja iger na srečo, in z izvajalci drugih storitev, ki so neposredno povezane s prirejanjem iger na srečo;

 • podatke o posameznem delničarju gospodarske družbe iz 2. točke drugega odstavka 55. a člena ZIS, in sicer ime in priimek ter naslov oziroma firmo in sedež, skupni nominalni znesek delnic in odstotek udeležbe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe (velja le za vlogo za dodelitev koncesije za igralnico);

 • revidirano letno poročilo za zadnje poslovno leto za posameznega delničarja iz drugega odstavka 55. a člena ZIS oziroma letno poročilo, če delničar ni zavezan k revidiranju (velja le za vlogo za dodelitev koncesije za igralnico).

6. opis igralnice oziroma igralnega salona

Predložijo se podatki o imenu2 in naslovu igralnice oziroma igralnega salona ter natančen opis objekta oziroma lokacije, kjer se bodo prirejale posebne igre na srečo (npr. površina, število zagotovljenih parkirnih mest, prometna infrastruktura).

Predloži se tudi:

 • oceno vpliva prirejanja iger na srečo na socialno, kulturno in naravno okolje, uravnoteženost ponudbe iger na srečo na obravnavanem območju in dopolnjevanje turistične ponudbe;

 • dokazilo o lastništvu ali upravljanju objekta turistične infrastrukture (velja le za vlogo za dodelitev koncesije za igralni salon).

7. pravila posebnih iger na srečo

Predložijo se pravila3 za vsako vrsto posebnih iger na srečo, ki se bodo izvajala v igralnici oziroma v igralnem salonu.

8. podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico oziroma igralni salon

Predloži se:

 • podatke o osebi, ki bo vodila igralnico oziroma igralni salon, in sicer ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, državljanstvo, naziv delovnega mesta, dokazilo o izobrazbi in dosedanjih delovnih izkušnjah na področju prirejanja posebnih iger na srečo;
  • potrdilo4 iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje, za člane poslovodstva koncesionarja za igralni salon in osebe, ki bodo opravljale vodstvene funkcije v igralnem salonu oziroma izjavo(velja le za vlogo za dodelitev koncesije za igralni salon).

  9. pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih

  Predloži se akt o sistemizaciji delovnih mest, iz katerega mora biti razvidno predvsem predvideno število in struktura delovnih mest z zahtevano stopnjo izobrazbe.

  10. pravilnik o izvajanju internega nadzora

  Predloži se pravilnik o izvajanju internega nadzora, ki mora vsebovati najmanj:

  • način organiziranja in izvajanja internega nadzora (npr. naloge internega nadzora, vzpostavitev in vodenje evidenc internega nadzora, navedba sistemiziranih delovnih mest s pooblastilom za interni nadzor in z opisom zadolžitev in odgovornosti);

  • sistem poročanja (npr. postopek sporočanja informacij nadrejenim in nadzornemu organu o ugotovljenih nepravilnostih, ki so nastale zaradi neupoštevanja pravil oziroma delovnih navodil ali zaradi tehnične napake na igralni napravi oziroma tehničnih sredstvih za izvajanje nadzora, hramba podatkov);

  • navedbo drugih internih organizacijskih predpisov in dokumentov, ki podrobno urejajo posamezno področje internega nadzora in

  • datum sprejema in veljavnost pravilnika s podpisom zastopnika ali pooblaščenca.

  11. dokazilo o zagotovljenem osnovnem kapitalu

  Višina osnovnega kapitala vlagatelja je razvidna iz akta o ustanovitvi. V primeru nezadostnega osnovnega kapitala je treba predložiti tudi kopijo predloga za vpis spremembe osnovnega kapitala (dokapitalizacija), ki je bila vložena na registrsko sodišče, z vsemi prilogami. 

  12. navedbo vrst in obsega iger ter tloris

  Navede se predvideno število igralnih naprav po vrstah iger iz 53. člena ZIS.

  Predloži se tloris igralnice oziroma igralnega salona v merilu 1 : 100 z vrisanimi oziroma označenimi mesti:

  • igralnih naprav (pri igralnih avtomatih se označijo igralna mesta);
  • prostorov za blagajno in trezor, števnico in recepcijo;
  • pomožnih in drugih poslovnih prostorov (npr. pakirnica žetonov, pisarna vodstva, prostor za počitek zaposlenih, restavracija, točilnica, skladišče, servis igralnih naprav, sanitarije, garderobe itd.);
  • vhodov za igralce in
  • vhodov za zaposlene.

  Predloži se tudi video načrt (v obliki tlorisa v merilu 1 : 100) z vrisanimi in označenimi mesti video kamer s koti pokrivanja vrisanih in označenih igralnih naprav in prostorov ter opis funkcijskih elementov digitalnega sistema za izvajanje avdio-video nadzora in namembnosti posameznih video kamer.

  13. interne organizacijske predpise za delovanje (pravilniki in navodila)

  Predložiti je treba najmanj organizacijske predpise, ki urejajo:

  • delovanje recepcije (npr. način izvajanja nadzora nad osebami, ki bodo prihajale v igralnico oziroma igralni salon, način vodenja posebne evidence o igralcih, določitev uporabniških pravic za uporabo programa za evidentiranje gostov);

  • blagajniško poslovanje (npr. opredelitev igralne valute, obratovalnega časa in obračunskega dne, način vodenja dnevne evidence stanj in sprememb stanja gotovine, drugih plačilnih sredstev in žetonov v blagajni in trezorju, postopek praznitev sprejemnikov bankovcev, ugotavljanje in izplačevanje dobitkov na igralnih avtomatih, izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja, opravljanje inventure žetonov, vodenje tečajne liste, menjava valut, izdelava dnevnega obračuna, obročno izplačevanju dobitkov, če je to predvideno);

  • ravnanje z napitnino (splošni akt o načinu delitve napitnine v skladu s panožno kolektivno pogodbo);

  • ravnanje z neprevzetimi dobitki;

  • nadzorni informacijski sistem igralnih naprav (npr. opredelitev igralne valute, obratovalnega časa, obračunskega dne in obračunskega modela igralnih naprav, način izvajanja in opredelitev režima vstopanja v prostor, določitev pooblastil za upravljanje sistema, seznam programov nadzornega informacijskega sistema, uporabniška navodila za nadzorni informacijski sistem);

  • avdio-video nadzor (npr. opredelitev načina izvajanja, določitev režima vstopanja v prostor in pooblastil za upravljanje sistema, vodenje evidenc o delovanju avdio-video sistema in o izrednih dogodkih);

  • izvajanje posebnih iger na srečo (delovna navodila za delavce v igralnicah in igralnih salonih).
  • postopke in dejanja, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja;
  • odgovorno prirejanje posebnih iger na srečo (postopki in ukrepi, ki so namenjeni zaščiti igralca, da ne bi postal zasvojen z igrami na srečo, npr. informiranje igralca o posledici prekomernega igranja, ravnanje in usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger na srečo, omejevanje in prepoved vstopa osebam, ki so zasvojene z igrami na srečo).

  14. podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripomočkov s podrobnimi podatki za njihovo identifikacijo

  Podatki5 se predložijo na obrazcih IGR NAP – IA in IGR NAP – IM.

  15. podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrževanju igralnih naprav

  Navede se način servisiranja in vzdrževanja igralnih naprav, avdio-video nadzornega sistema in nadzornega informacijskega sistema igralnih naprav. Če bo servisiranje in vzdrževanje igralnih naprav opravljal zunanji izvajalec, se predloži ustrezno pogodbo oziroma pismo o nameri.

  Predloži se tudi dokazilo6 iz četrtega odstavka 92. člena ZIS (velja le za vlogo za dodelitev koncesije za igralni salon).

  16. drugo potrebno dokumentacijo

  Predložijo se podatki o boniteti poslovanja vlagatelja (BON 1 izdajatelja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve), če ta že posluje več kot eno leto. Hkrati se predloži tudi potrdilo ustreznega davčnega organa o izpolnjevanju javnofinančnih obveznosti za vlagatelja in osebo, ki poseduje več kot 10 % delež vlagatelja.


  1 Bruto prihodek od posebnih iger na srečo je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.

  2 Obrati, prodajalne, gostinski in drugi lokali ali drugi poslovni prostori, ki so poimenovani drugače kot z registriranim imenom ali firmo pravne osebe zasebnega prava oziroma z imenom in priimkom fizične osebe, so na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o javni rabi slovenščine poimenovani v slovenščini.

  3 Vlagatelj, ki ob vložitvi zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo še ne razpolaga s pravili, jih predloži najkasneje v okviru vloge za izdajo dovoljenja za začetek poslovanja igralnice oziroma igralnega salona.

  4 Potrdilo se pridobi na podlagi izpolnjenega obrazca, ki se nahaja na spletni stran http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/120913_potrdiloKE_fizicne_osebe.pdf

  5 Vlagatelj, ki ob vložitvi zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo še ne razpolaga s podrobnimi podatki o igralnih napravah, predloži le splošne podatke o predvidenem številu in vrsti igralnih naprav, podrobne podatke pa predloži najkasneje v okviru vloge za izdajo dovoljenja za začetek poslovanja igralnice oziroma igralnega salona.

  6 Vlagatelj, ki ob vložitvi zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu še ne razpolaga z dokazilom, ga predloži najkasneje v okviru vloge za izdajo dovoljenja za začetek poslovanja igralnice oziroma igralnega salona.