Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

Veljavni predpisi, ki se nanašajo na delo Sektorja za upravljanje finančnega premoženja

Finančno premoženje

Preglednost finančnih odnosov

Poroštva Republike Slovenije

Splošni poroštveni zakoni:

 • vsakoletni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki določa največji dopustni obseg izdajanja državnih poroštev;
 • Uredba o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko o posojilih, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih (Uradni list RS št. 109/10, MP 22); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5451
 • Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 s spr.); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5643

Posebni poroštveni zakoni:

 • Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) (Ur.l.RS, št. 2/04)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZPDVPNPIA) (Ur.l.RS, št. 20/06)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ) (Ur.l.RS, št. 58/12)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d. v letu 2010 (ZPSOD10) (Ur.l.RS, št. 43/10)
 • Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8) (Ur.l.RS, št. 127/06)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA) (Ur.l.RS, št. 76/05)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti  iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ VII  (ZPDSA7) (Ur.l.RS, št. 72/05)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP) (Ur.l.RS, št. 31/99)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09) (Ur.l.RS, št 42/09)
 • Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 329,73 milijonov eurov (ZPDVPNPIA2) (Ur.l.RS, št. 49/09)
 • Konvencija o ustanovitvi Eurofime (5.a člen), Ur. l. FLRJ - mednarodne pogodbe, št. 1-5/1957 in 35/1992
 • Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1) (Ur.l.RS, št. 55/08)
 • ·Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov (ZPDANPIA) (Ur.l.RS, št. 56/03)
 • "Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3) (Ur.l.RS, št. 97/10)
 •  Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za  projekt slovenskih avtocest/VI (ZPDSA6) (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96) (Ur.l.RS, št. 17/96)
 • Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ) (Ur.l.RS, št. 45/04)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/ V (ZPDEIBA5) (Ur.l.RS, št. 15/03)
 • Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS) (Ur.l.RS, št. 33/09 in 42/09)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP) (Ur.l.RS, št. 79/06)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja Gora-Bič (ZPDKAO) (Ur.l.RS, št. 13/98)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti  DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ III (ZPDKEIBA) (Ur.l.RS, št. 36/99)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest /IV (ZPDSA4) (Ur.l.RS, št. 92/99)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri  Autovie Venete S.p.A.  za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto (ZPDAVR) (Ur.l.RS, št. 17/00)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki  ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ II (ZPDKAEIB) (Ur.l.RS, št. 27/98)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZPJSRR-1) (Ur.l.RS, št. 49/09)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU) (Ur.l.RS, št. 86/07)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije  za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP) (Ur.l.RS, št. 79/03)
 • Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki (ZPJSRR) (Ur.l.RS, št. 86/04)
 •  Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP-UPB1) (Ur.l.RS št. 24/07)
 • Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/ B,C (ZGOPAB) (Ur.l.RS, št. 20/95)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP) (Ur.l.RS, št. 29/06)
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP) (Ur.l.RS, št. 18/02)