Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

1. Sprejeti predpisi

Področje preglednosti finančnih odnosov urejata:

Z ZPFOLERD-1 je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva Komisije 2006/111/ES. ZPFOLERD-1 je nadomestil prej veljavni istoimenski Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD; Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08).

Sprejetje ZPFOLERD-1 predstavlja izvedbo enega izmed popravljalnih ukrepov, ki jih je Računsko sodišče RS naložilo v reviziji smotrnosti ravnanja Ministrstva za finance (MF) in Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pri zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov med organi oblasti in javnimi podjetji in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti v letih od 2006 do 2009.

ZPFOLERD-1 vsebuje drugačen koncept poročanja kot prej veljavni zakon. Poročanje o transakcijah javnih sredstev med letom ni več potrebno, ampak morajo biti vsi podatki o transakcijah javnih sredstev vključeni v letna poročila, razen če bi Evropska komisija zahtevala še dodatno dokumentacijo (kar je določal že ZPFOLERD). Zavezanci poročajo samo Ministrstvu za finance (po prej veljavnem zakonu je bila namreč predvidena skupna spletna aplikacija z AJPES, ki pa ni zaživela).

Dne 1. 1. 2012 je začel veljati Pravilnik. Podlago za izdajo Pravilnika predstavlja 15. člena ZPFOLERD-1, ki daje ministru za finance pooblastilo, da podrobneje določi roke, načine evidentiranja in poročanja podatkov ter postopke poročanja in pridobivanja podatkov in dokumentacije po zakonu.

2. Uvodna pojasnila

Rešitve sprejetih predpisov na področju preglednosti finančnih odnosov prinašajo zagotovitev pravne podlage za ustrezno evidentiranje prejetih javnih sredstev v podjetjih, preprečitev prelivanja javnih sredstev za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena v druge dejavnosti in s tem njihovega nedovoljenega subvencioniranja ter razkritje prejetih javnih sredstev v podjetjih, ki so pod prevladujočim vplivom državnih organov ali organov samoupravnih lokalnih skupnosti, z namenom preprečitve nedovoljenih državnih pomoči in s tem nelojalne konkurence na skupnem trgu Evropske unije.


Pojem storitev splošnega gospodarskega pomena je Evropska komisija pojasnila v svojem mnenju »Services of General Economic Interest Opinion Prepared by the State Aid Group of EAGCP« z dne 29. junija 2006, ki je objavljeno na njeni spletni strani: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.pdf


Javna podjetja


ZPFOLERD-1 določa obveznostjavnim podjetjem, ki prejmejo javna sredstva, da razkrijejo njihov prejem in uporabo v svojih letnih poročilih ter da hranijo dokumentacijo in podatke v evidencah najmanj pet let po koncu koledarskega ali obračunskega leta, v katerem so bila javna sredstva uporabljena. ZPFOLERD-1 določa tudi obveznost posedovanja letnih poročil in določenih podatkov Ministrstvu za finance. Javno podjetje po ZPFOLERD-1 je pravna oseba, ki izvaja tržno dejavnost in na katerega imajo lahko državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti neposredni ali posredni prevladujoč vpliv.


Izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili


Izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, ki poleg dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi pravic ali pooblastila, izvajajo še druge dejavnosti, morajo po ZPFOLERD-1 voditi ločene računovodske evidence po posameznih dejavnostih in ne smejo javnih in drugih sredstev, ki jih prejmejo v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravljajo na podlagi pravic ali pooblastil, uporabiti za financiranje svojih ostalih dejavnosti. Razporejanje posrednih stroškov mora temeljiti na sodilih, katerih ustreznost in pravilnost njihove uporabe enkrat letno preveri revizor.


O sprejetih in revidiranih sodilih mora biti seznanjeno resorno ministrstvo, ki lahko zahteva, da organ nadzora izvajalca z izključno ali posebno pravico ali pooblastilom ponovno odloča o njihovi ustreznosti. Če se to v določenem roku ne zgodi ali se sodila ne spremenijo tako, da bi bila ustrezna, lahko prisojno ministrstvo začne postopek za odvzem izključne ali posebne pravice ali pooblastila.


ZPFOLERD-1 določa tudi obveznost posedovanja določenih podatkov Ministrstvu za finance.


Prekrškovni organ in globe


Nadzor nad izvajanjem ZPFOLERD-1 opravlja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki lahko pri izvajanju nadzora zahteva poročila in informacije ali opravi pregled poslovanja pri državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih podjetjih in izvajalcih z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili.

ZPFOLERD-1 predpisuje, da se z globo od 6.000 do 20.000 eurov za prekršek kaznuje javna podjetja in izvjalce z izključno ali posebno pravico ali pooblastilom, v kolikor ravnajo v nasprotju z določbami zakona ter z globo od 300 do 4.000 eurov njihove odgovorne osebe.

Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznujejo tudi odgovorne osebe iz državnega organa in organa samoupravne lokalne skupnosti, v kolikor ravnajo v nasprotju z določbami zakona.3. Poročanje ministrstvu za finance

Ministrstvo za finance ima po ZPFOLERD-1 obveznost, da vodi:

 • seznam javnih podjetij v proizvodni dejavnosti in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti, katerih skupni letni čisti prihodek ali konsolidirani skupni letni čisti prihodek v zadnjem poslovnem letu presega 250 milijonov eurov;
 • seznam javnih podjetij, katerih skupni letni čisti prihodek v zadnjih dveh poslovnih letih pred dodelitvijo javnih sredstev presega 40 milijonov eurov, in javnih kreditnih institucij, katerih bilančna vsota v istem obdobju presega 800 milijonov eurov;
 • seznam izvajalcev z izključnimi ali posebnimi pravicami ali javnimi pooblastili, katerih skupni letni čisti prihodek v zadnjih dveh poslovnih letih presega 40 milijonov eurov in nadomestilo za izvajanje dejavnosti na podlagi izključnih ali posebnih pravic ni bilo določeno z merili objektivnosti, sorazmernosti in nepristranskosti.

Ministrstvo mora sezname vsako leto posodobiti do 20. marca po stanju na dan 31. decembra preteklega leta. Za potrebe vodenja teh seznamov ter za izvajanje ZPFOLERD-1 morajo Ministrstvu za finance poročati:

 • državni organi,
 • organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • javna podjetja in javna podjetja v proizvodni dejavnosti,
 • pravne osebe, ki jih Ministrstvo za finance pozove in
 • izvajalci z izključnimi in posebnimi pravicami ali pooblastili, ki jih ministrstvo pozove.

Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo sporočiti:    

 • podatke o vseh svojih neposrednih deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoč vpliv (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu Priloga 1 - Seznam neposrednih naložb);
 • podatke o dodeljenih izključnih ali posebnih pravicah ali pooblastilih in podatke o tem, ali izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili opravljajo tudi druge dejavnosti (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu Priloga 4 - Izvajalci s pravicami ali pooblastili);
 • vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva);

Javna podjetja morajo sporočiti:     

 • podatke o vrsti in višini vseh neposrednih in posrednih deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoč vpliv (rok: do konca februarja tekočega leta po stanju na zadnji dan preteklega leta na obrazcu Priloga 2 - Seznam neposrednih in posrednih naložb);
 • vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva);

Javna podjetja v proizvodni dejavnosti in skupine javnih podjetij v proizvodni dejavnosti, uvrščeni v seznam, morajo Ministrstvu za finance poslati svoje letno poročilo. ZPFOLERD-1 v šestem odstavku 15. člena določa, da morajo v okviru letnega poročila ali v okviru samostojnega poročila poslati podatke o vseh oblikah njim dodeljenih javnih sredstev (rok: tisti, ki objavljajo letna poročila, ga morajo poslati v petih delovnih dneh po njegovi objavi, tisti, ki pa ne objavljajo letnih poročil, pa ga morajo poslati v šestih mesecih po izteku poslovnega leta; če je poslovno leto enako koledarskemu, je to do konca junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto).

 

Pravne osebe, ki jih pozove Ministrstvo za finance, morajo sporočiti podatke o svoji lastniški strukturi (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva na obrazcu Priloga 3 - Lastniška struktura). 

 

Izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, morajo sporočiti vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska komisija (rok: v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva).

 

Vsi zavezanci za poročanje Ministrstvu za finance poročajo v preglednicah Excel, do katerih lahko dostopajo na tej strani, in sicer na elektronski naslov gp.mf(at)gov.si. Po vzpostavitvi informacijskega sistema na Ministrstvu za finance, ki bo omogočal uvoz podatkov, pa bodo poročali v elektronski obliki XML. Datum vzpostavitve informacijskega sistema bo Ministrstvo za finance objavilo na tej spletni strani.

4. Objave seznamov

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2017 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2016 & 2017 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2016 & 2017– Izvajalci

 

Arhiv objavljenih seznamov

 

Podatki iz letnih poročil 2015 in 2016

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2016 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2015 & 2016 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2015 & 2016– Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2014 in 2015
a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2015 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2014 & 2015 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2014 & 2015– Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2013 in 2014

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2014 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2013 & 2014 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2013 & 2014– Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2012 in 2013
a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2013 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2012 & 2013 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2012 & 2013 – Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2011 in 2012

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodni dejavnosti (več kot 250 mio EUR) po podatkih iz: 2012 – Jppd 250

b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2011 & 2012 – Jp

c) Seznam izvajalcev (več kot 40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2011 & 2012 – Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2010 in 2011

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodnih dejavnosti (250 mio EUR) po podatkih iz: 2011 – JP250
b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2010 & 2011 – JP40in800
c) Seznam izvajalcev (40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2010 & 2011 – Izvajalci

 

Podatki iz letnih poročil 2009 in 2010

a) Seznam javnih podjetij in skupin javnih podjetij v proizvodnih dejavnosti (250 mio EUR) po podatkih iz: 2010 – JP250
b) Seznam javnih podjetij in javnih kreditnih institucij (40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2009 & 2010 – JP40in800
c) Seznam izvajalcev (40 oz. 800 mio EUR) po podatkih iz: 2009 & 2010 – Izvajalci

5. Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori

1.    Katera javna podjetja zavezuje II. poglavje ZPFOLERD-1 »Obveznost evidentiranja finančnih odnosov med organi oblasti in javnimi podjetji«?

 

II. poglavje ZPFOLERD-1 velja za javna podjetja, katerih letni čisti prihodek presega 40 milijonov EUR oziroma za javne kreditne institucije, katerih bilančna vsota presega 800 milijonov EUR. Pri čemer je potrebno upoštevati, da je javno podjetje v ZPFOLERD-1 opredeljeno kot pravna oseba, ki izvaja tržno dejavnost in na katerega imajo lahko državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti neposredni ali posredni prevladujoč vpliv, ter da posredni deleži in pravice v pravnih osebah pomenijo vse delnice, poslovne deleže in druge naložbe v pravne osebe ter ustanoviteljske, glasovalne in druge pravice v pravnih osebah, ki jih ima država, občina ali javno podjetje prek drugega javnega podjetja.

 

2.       Ali so javni zavodi lahko opredeljeni kot javno podjetje po ZPFOLERD-1?

 

Da. Javni zavodi so lahko zavezanci po II. poglavju ZPFOLERD-1, saj lahko ustrezajo pojmu javnega podjetja v smislu zakona npr. zaradi ustanoviteljskih pravic države ali občine, hkrati pa so tudi nosilci  pooblastil za izvajanje javne službe, ki je ena izmed dejavnosti v splošnem interesu. Skladno s tem so dolžni izpolnjevati obveznosti, ki jih zakon naloga javnim podjetjem, kot tudi tiste, ki jih nalaga izvajalcem z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili. Javne zavode torej lahko zavezuje II. in III. poglavje ZPFOLERD-1.

 

3.      Ali so podjetja, opredeljena kot javna podjetja po ZPFOLERD-1, lahko opredeljena tudi kot izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili?

 

Da. Obveznost uporabe sodil, z namenom vodenja ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih, se nanaša na izvajalce z izključnimi ali posebnimi pravicami ter nosilce javnih pooblastil, v kolikor poleg dejavnosti v splošnem interesu (gospodarske javne službe), ki jo opravljajo na podlagi pravic oziroma pooblastila, izvajajo še druge dejavnosti. Če javno podjetje na podlagi izključne ali posebne pravice ali pooblastila izvaja dejavnost v splošnem interesu, poleg tega pa opravlja še druge tržne dejavnosti, veljajo zanj tudi pravila zakona, ki urejajo sodila. Torej prav tako kot javne zavode, tudi podjetja lahko zavezuje II. in III. poglavje ZPFOLERD-1.

 

4.    Ali se sodila, ki jih mora izvajalec s posebnimi ali izključnimi pravicami ali pooblastili uporabljati na podlagi drugega področnega predpisa, lahko uporabljajo tudi za spremljanje ločenih računovodskih evidenc po ZPFOLERD-1?

 

Da. V kolikor sodila, ki jih zavezanec po ZPFOLERD-1, izdela skladno s pravili področnega predpisa, izpolnjujejo tudi kriterije, ki jih določata 8. in 9. člen ZPFOLERD-1, so takšna sodila primerna tudi za vodenje ločenih računovodskih evidenc po ZPFOLERD-1.