Skoči na vsebino

POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sektor za upravljanje javnega premoženja na področju spremljanja državnih poroštev izvaja aktivnosti kot

  • planiranje sredstev proračuna za proračunsko postavko »6611 - Jamstva RS«;
  • servisiranje plačil poroštvenih obveznosti in vodenje evidence unovčitev državnih poroštev;
  • spremljanje stanja državnih poroštev;
  • spremljanje izdanih državnih poroštev in izkoriščenost poroštvenih kvot;
  • spremljanje izterjanih unovčenih državnih poroštev;
  • hranjenje dokumentacije o izdanih državnih poroštvih;
  • priprava podatkov za poročanje za različne namene (informacije za delo DJPFS  informacije resornim ministrstvom, rating agencijam, odgovori na poslanska in novinarska vprašanja...)
  • izdelava zahtevanih poročil (statistično poročanje in poročila interne narave);

Nekaj informacij o poroštvih Republike Slovenije najdete v Biltenu javnih financ.

Poročanje bank in drugih kreditodajalk

Po Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD; Uradni list RS, št. 43/10 in 87/11) se izdajajo poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih za financiranje investicij v okviru razvojnih projektov do skupne kvote 750.000.000 EUR ter za financiranje obratnih sredstev do skupne kvote 250.000.000 EUR.

V skladu s 15. členom Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 60/10) morajo kreditodajalke poleg poročanja SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d., ki ima po 11. členu ZPFIGD javno pooblastilo, poročati tudi Ministrstvu za finance, in sicer:

1.    vsako leto do 20. januarja o stanju glavnic kreditov, zavarovanih s poroštvom, po stanju na dan 31. decembra preteklega leta:

2.    o poteku izterjave terjatev iz naslova unovčenih poroštev:

  • skladno s 14. členom uredbe, s predložitvijo ustreznih listin, iz katerih izhajajo dejstva, ki vplivajo na višino in obstoj izkazanih terjatev iz naslova unovčenih poroštev v knjigovodskih evidencah, najpozneje v roku desetih delovnih dni po njihovi izstavitvi oziroma pridobitvi ter
  • četrtletno na obrazcu »Izterjava po ZPFIGD – poročilo kreditodajalke«.