Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sektor za upravljanje javnega premoženja na področju spremljanja državnih poroštev izvaja aktivnosti kot

  • planiranje sredstev proračuna za proračunsko postavko »6611 - Jamstva RS«;
  • servisiranje plačil poroštvenih obveznosti in vodenje evidence unovčitev državnih poroštev;
  • spremljanje stanja državnih poroštev;
  • spremljanje izdanih državnih poroštev in izkoriščenost poroštvenih kvot;
  • spremljanje izterjanih unovčenih državnih poroštev;
  • hranjenje dokumentacije o izdanih državnih poroštvih;
  • priprava podatkov za poročanje za različne namene (informacije za delo DJPFS  informacije resornim ministrstvom, rating agencijam, odgovori na poslanska in novinarska vprašanja...)
  • izdelava zahtevanih poročil (statistično poročanje in poročila interne narave);

Nekaj informacij o poroštvih Republike Slovenije najdete v Biltenu javnih financ.

Poročanje bank in drugih kreditodajalk

Po Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD; Uradni list RS, št. 43/10 in 87/11) se izdajajo poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih za financiranje investicij v okviru razvojnih projektov do skupne kvote 750.000.000 EUR ter za financiranje obratnih sredstev do skupne kvote 250.000.000 EUR.

V skladu s 15. členom Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 60/10) morajo kreditodajalke poleg poročanja SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d., ki ima po 11. členu ZPFIGD javno pooblastilo, poročati tudi Ministrstvu za finance, in sicer:

1.    vsako leto do 20. januarja o stanju glavnic kreditov, zavarovanih s poroštvom, po stanju na dan 31. decembra preteklega leta:

2.    o poteku izterjave terjatev iz naslova unovčenih poroštev:

  • skladno s 14. členom uredbe, s predložitvijo ustreznih listin, iz katerih izhajajo dejstva, ki vplivajo na višino in obstoj izkazanih terjatev iz naslova unovčenih poroštev v knjigovodskih evidencah, najpozneje v roku desetih delovnih dni po njihovi izstavitvi oziroma pridobitvi ter
  • četrtletno na obrazcu »Izterjava po ZPFIGD – poročilo kreditodajalke«.