Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAPITALSKE NALOŽBE RS

 

Upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije ureja Zakon o Slovenskem državnem holdingu 

 

Namen zakona je doseči ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od ostalih funkcij države in s tem posledično preprečevanje nasprotja interesov, izkrivljanja konkurence na trgih in neenakopravne obravnave gospodarskih družb. Zelo pomembno je tudi koncentrirano upravljanje naložb, ki so v lasti Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) in naložb Republike Slovenije ter Kapitalske družbe, d. d. (v nadaljevanju: KAD), s katerimi upravlja SDH, in sicer s ciljem doseganja stabilnega lastništva, optimizacije stroškov upravljanja in dolgoročnega maksimiranja donosnosti in vrednosti teh naložb za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa. Vse to zahteva tudi pregleden sistem upravljanja naložb, ki so v lasti SDH in naložb Republike Slovenije ter KAD, s katerimi upravlja SDH, z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti ter z uveljavljanjem ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo in druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja ter krepijo skladnost poslovanja, sledljivost in odgovornost pri sprejemanju odločitev. Cilj je tudi upravljanje naložb skladno s slovenskimi in mednarodnimi smernicami dobre prakse upravljanja naložb v državni lasti in korporativnega upravljanja na splošno.

 

Cilji upravljanja naložb so vzdržno povečevanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjih donosov za lastnike in zagotavljanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške z akti upravljanja. Konkretni cilji upravljanja s posamezno naložbo so določeni v Odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države glede na vrsto posamezne naložbe. Strategija je najvišji akt upravljanja družb v državni lasti, ki se komplementarno dopolnjuje in izvaja s sprejetimi letnimi načrti upravljanja in merili za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države. Izpolnjevanje ciljev skladno s strategijo, letnim načrtom upravljanja in merili je razkrito v letnem poročilu o poslovanju.

 

Akti upravljanja in drugi ključni dokumenti upravljanja, letna poročila, sestava naložb v upravljanju SDH, rezultati upravljanja ter druge informacije o upravljanju kapitalskih naložb države so na voljo na spletni strani SDH