Skoči na vsebino

KAPITALSKE NALOŽBE RS

Stanje kapitalskih naložb, evidentiranih na dan 2.1.2009, znaša  6.384.026.311,42 EUR. V tem znesku niso zajete fakultete ter  javni skladi, ki so sicer evidentirane v skupini kontov dolgoročnih finančnih naložb, vendar nimajo kapitala.Pridobivanje kapitalskih naložb RS

Država pridobiva kapitalske naložbe predvsem na naslednje načine:

  1. iz naslova dedovanj po pokojnikih brez dedičev in pokojnikih, katerih dediči so se odpovedali dediščini;
  2. od javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na podlagi Uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah (Javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina v skladu z 67. členom ZJF ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb.);
  3. iz naslova konverzij terjatev v kapital dolžnikov in
  4. z nakupom, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in se s tem zaščitijo nacionalni interesi, na podlagi 73. člena ZJF.