Skoči na vsebino

ZAKON O JAVNIH FINANCAH

V postopkih priprave novega zakona o javnih financah, ki ga pripravlja vlada Republike Slovenije, bodo v prihodnje sprejeti pomembni ukrepi za izboljšanje fiskalnega okvira, kakovosti ter vzdržnosti javnih financ. Za operativno izvedbo fiskalnega pravila, je potrebno posodobiti pravni okvir sprejemanja in izvrševanja proračunov sektorja država. V ta namen bosta pripravljena nov Zakon o javnih financah in nov Zakon o računovodstvu, ki velja za javni sektor.

 

Cilji predloga zakona so:

- zagotoviti vzdržne javne finance;

- zagotoviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;

- določiti jasnejšo opredelitev pojmov;

- določitev subjektov za katere zakon velja;

- zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;

- določitev temeljnih pristojnosti neposrednih uporabnikov;

- določitev pravic in obveznosti proračunskih uporabnikov, ki so odgovorni za pripravo, sprejem in izvrševanje proračuna oziroma finančnega načrta;

- določitev časovnega okvira za predložitev finančnih načrtov in programov dela;

- določitev dokumentov, ki so sestavni del proračuna države oziroma občine in določitev dokumentov, ki so sestavni del finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ZPIZ in ZZZS in posrednih uporabnikov proračunov;

- določiti način zagotavljanja sredstev za financiranje funkcij državnih in občinskih organov;

- vzpostavitev celovitega in konsistentnega pravnega sistema, ki ureja vse elemente upravljanja sredstev javnih financ za proračunske uporabnike;

- določiti večletno proračunsko načrtovanje v okvirih Srednjeročne fiskalne strategije vlade;

- omogočiti vladi, da v Državnem programu razvojnih politik določi prioritete vlade, ki so ključnega pomena za razvoj Slovenije in ki hkrati sledijo omejitvam iz zakona, ki ureja fiskalno pravilo;

- zagotoviti proračunskim uporabnikom, da svoje projekte, ki imajo večletno dimenzijo, pravočasno načrtujejo in nemoteno izvajajo;

- določiti večjo preglednost prikaza proračuna na podlagi novih metodologij, ki omogočajo mednarodne primerjave;

- oblikovati skupno fiskalno disciplino katere bistveni lastnosti sta celovitost in transparentnost;

- oblikovati učinkovitejši sistem nadzora, ugotavljanja kršitev in sankcioniranja kršiteljev;

- učinkovito povezovanje vseh elementov upravljanja z javnimi sredstvi.

 

Poglavitne rešitve zakona:

S predlaganim zakonom se prvenstveno želi vzpostaviti vzdržne javne finance. Iz navedenega razloga zakon vsebuje poleg načela fiskalne odgovornosti, obveznost srednjeročnega načrtovanja fiskalne politike. Iz predlaganega zakona izhaja obveznost priprave dveh novih dokumentov in sicer:

  • Državni program razvojnih politik, ki ga bo vlada sprejema do konca novembra tekočega leta in v katerem bodo vsebovane prioritete vlade, ki so ključnega pomena za razvoj Slovenije in izhajajo tudi iz strategije razvoja Slovenije, in
  • Srednjeročna fiskalna strategija, ki jo bo vlada sprejemala najpozneje do konca februarja tekočega leta, v njej pa bodo vsebovani vsi elementi, ki so nujni za uresničitev srednjeročnega fiskalnega cilja.

 Zakon o javnih financah