Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA EVROPA 2020


Evropska komisija je marca 2010 sprejela krovno strategijo za rast in delovna mesta, ki je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo (Sporočilo Komisije »Evropa 2020«, objavljeno 3. marca 2010). Evropa 2020 je ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske stabilnosti ter izvedbo daljnosežnih strukturnih reform. Bistveni del te strategije je uvedba strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje, ki se osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih glavnih ciljev do leta 2020. Strategija opredeljuje tri prednostne vidike rasti za Evropo: pametno, trajnostno in vključujočo rast

 

 

 

Sedem vodilnih pobud

 

Dokument Evropa 2020 predlaga sedem vodilnih pobud (angl. flagship initiatives), pri katerih se določijo cilj in evropska raven delovanja pa tudi dolžnosti držav članic:


 A) inovativna Evropa: cilj je posodobitev raziskovalne in inovacijske politike v EU ter obvladovanje novih družbenih izzivov zaradi podnebnih sprememb, učinkovite rabe energentov, demografskih sprememb in zdravja;


 B) mladi v gibanju: cilj je izboljšati kakovost in delovanje evropskega visokošolskega prostora, pa tudi povečati njegovo privlačnost za tuje študente ter izboljšati zaposljivost mladih;


 C) digitalno poslovanje: cilj je vzpostaviti enoten digitalni trg, ki bo prinesel nove družbene koristi in nove storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije, med drugim z vidika oživitve spletne trgovine v EU;


 D) učinkovita raba virov: cilj je strukturni premik v nizkoogljično gospodarstvo;


 E) nova industrijska politika: cilj je spodbujati podjetništvo, uporabo novih tehnologij, razvoj novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo;


 F) novo znanje za nova delovna mesta: cilj je vzpostaviti sodoben trg dela, ki bo bolj odziven in vključujoč ter bo omogočal več boljših zaposlitev;


 G) evropski boj proti revščini: cilj je boj proti socialni izključenosti posebnih skupin, kar bo pripomoglo k zagotovitvi gospodarske, socialne in ozemeljske povezanosti.

 


Evropski svet je potrdil sedem vodilnih pobud in se dogovoril o petih glavnih ciljih, ki naj bi hkrati usmerjali dejavnosti držav članic in Komisije:


• zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 64. letom, tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev;


• izboljšati možnosti za raziskave in razvoj, zlasti povečati celoten delež javnih in zasebnih naložb v tem sektorju na 3 % BDP; Komisija bo pripravila kazalnik, ki bo izražal intenzivnost raziskav, razvoja in inovacij;


• zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990, povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati energetsko učinkovitost za 20 %;

 

• izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo;


• spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine.

 

Teh pet ciljev se nanaša na glavna področja, na katerih je ukrepanje na evropski ravni nujno, saj so področja med seboj povezana. Uresničitev teh ciljev bo pomagala meriti napredek pri izvajanju strategije. Medtem ko so nekateri od ciljev utemeljeni v zakonodaji EU, drugi niso in tudi bremena niso porazdeljena, zato bo skupni cilj lahko dosežen le ob primerni politiki na nacionalni ravni in ukrepih na ravni EU.

 


Dokumenti:

Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast
 
Sklepi Evropskega sveta – 25. in 26. marec 2010

 

Sklepi Evropskega sveta – 17. junij 2010

 

 

 

Povezava:

Evropska komisija - Evropa 2020