Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETNI PREGLED RASTI

Letni pregled rasti 2018

Evropska komisija je ob začetku novega cikla ekonomskega upravljanja za leto 2018 oz. t.i. evropskega semestra predstavila paket dokumentov, ki sestavljajo sveženj o ekonomskem upravljanju. Po mnenju Komisije se je cikel usklajevanja gospodarskih, fiskalnih in socialnih politik za leto 2018 začel na temeljih močne gospodarske rasti v euroobmočju in v EU, pri čemer se beleži visoka raven zaposlenosti in stopnja brezposelnosti, ki se zmanjšuje na ravni pred krizo. Ker vse države članice prispevajo k temu močnemu zagonu, je zdaj prednostna naloga zagotoviti, vzdržnost tega trenda. Poleg odgovornih fiskalnih politik se mora prizadevanje za strukturne reforme osredotočiti na ustvarjanje pogojev za nadaljnje povečanje naložb in povečanje realne plače za dvig domačega povpraševanja.

 

Letni pregled rasti 2018, opredeljuje ekonomske in socialne prednostne naloge Evropske unije in njenih držav članic za prihodnje leto. Predstavljen »trikotnik« za spodbujanje naložb, izvajanje strukturnih reform in zagotavljanje odgovorne fiskalne politike, prinaša rezultate. Spodbujanje teh treh stebrov Komisija predlaga tudi v naprej, vendar ob upoštevanju različnih stopenj gospodarskega cikla, v katerem se države članice znajdejo. Strukturne reforme, usmerjene v izboljšanje trga dela in socialnih politik, bi morale delavcem pomagati pri pridobivanju potrebnih znanj in spretnosti ter spodbujanju enakih možnosti na trgu dela, poštenih delovnih pogojih, povečanju produktivnosti dela za podporo plače ter trajnostnim in ustreznim sistemom socialne zaščite.

 

EK v Letnem pregledu rasti poziva države članice naj še naprej spodbujajo naložbe in s tem povečajo produktivnost in dolgoročno rast. Komisija prav tako priporoča nadaljnje strukturne reforme, potrebne za zagotovitev stabilnosti, vključenosti, večje produktivnosti in trdnosti evropskega gospodarstva. Fiskalne politike morajo vzpostaviti ustrezno ravnovesje med zagotavljanjem vzdržnosti javnih financ in podpiranjem gospodarske rasti. Zmanjševanje visokih stopenj dolga in ponovna vzpostavitev fiskalnega prostora mora biti še naprej prednostna naloga. Socialna pravičnost ostaja prednostna naloga in načela ter pravice evropskega stebra socialnih pravic bodo od zdaj naprej vključeni v evropski semester.

 

Letni pregled rasti za leto 2018

Letni pregled rasti 2017

Evropska komisija je ob začetku novega cikla ekonomskega upravljanja  oz. t.i. evropskega semestra predstavila vrsto dokumentov, ki sestavljajo sveženj o ekonomskem upravljanju za leto 2017. Sveženj določa splošne ekonomske in socialne prioritete za EU ter politične smernice za države članice za naslednje leto. V Letnem pregledu rasti za leto 2017 Evropska komisija ugotavlja, da je okrevanje evropskega gospodarstva krhko, a dokaj odporno in naravnano na ustvarjanje delovnih mest. BDP je zdaj višji kot pred krizo, brezposelnost se zmanjšuje, naložbe pa ponovno rastejo. Vendar se posledice krize še vedno čutijo v smislu socialnega učinka, visoke ravni javnega in zasebnega dolga ter deleža slabih posojil. Komisija zato poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za spodbujanje naložb, izvajanje strukturnih reform in zagotavljanje odgovorne fiskalne politike ter se pri tem osredotočijo na socialno pravičnost in doseganje bolj vključujoče rasti.

 

Letni pregled rasti za leto 2017

Letni pregled rasti 2016

Evropska komisija je ob začetku novega cikla ekonomskega upravljanja  oz. t.i. evropskega semestra predstavila vrsto dokumentov, ki sestavljajo jesenski sveženj o ekonomskem upravljanju za leto 2016. Sveženj določa splošne ekonomske in socialne prioritete za EU ter politične smernice za države članice za naslednje leto. Dokumenti o ekonomskem upravljanju temeljijo na najnovejših podatkih iz jesenske napovedi Komisije glede gospodarskih gibanj. Odraža tudi novi pristop k evropskemu semestru, ki posveča večjo pozornost zaposlovanju in socialnim vprašanjem ter vidiku evroobmočja, v katerem so države članice bolj soodvisne.  

 

Letni pregled rasti, ki je del prizadevanj za ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje rasti v Evropi, vsebuje splošne gospodarske in socialne prednostne naloge za EU za prihodnje leto. Da bi se okrepilo okrevanje in spodbudila konvergenca, Komisija priporoča nadaljnje opiranje na tri glavne stebre, ki so bili že lani opredeljeni za ekonomsko in socialno politiko EU: ponovni zagon naložb, nadaljevanje strukturnih reform in odgovorna fiskalna politika.

 

Letni pregled rasti za leto 2016

Letni pregled rasti 2015

Letni pregled rasti za leto 2015 podaja oceno gospodarskih in socialnih razmer v Evropi in določa širše prednostne naloge politik za EU kot celoto za prihodnje leto. Z njim se začenja evropski semester usklajevanja ekonomskih politik. V dokumentu so določene splošne gospodarske prioritete za EU ter smernice politik za države članice za naslednje leto. Nova sestava Evropske komisije, ki je prevzela svoj mandat s 1. novembrom 2014  predstavlja drugače strukturiran dokument kot v prejšnjih letih. O letnem pregledu rasti bodo razpravljali nacionalni ministri (v Svetu), odobrili pa ga bodo voditelji EU na vrhu marca 2014.

 

Letni pregled rasti za leto 2015 se osredotoča na ponovno vrnitev Evrope na stabilno pot trajnega ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti. Komisija v okviru tega pristopa v Letnem pregledu rasti za leto 2015 priporoča izvajanje gospodarske in socialne politike, ki temelji na treh glavnih stebrih:

-       spodbujanju naložb,

-       ponovni zavezanosti  strukturnim reformam in

-       vztrajanju pri fiskalni odgovornosti.

 

Letni pregled rasti za leto 2015

Letni pregled rasti 2013

Namen tega letnega pregleda rasti je določiti gospodarske in družbene prednostne naloge za EU za leto 2013 z opredelitvijo splošnih smernic za države članice in EU pri izvajanju njihovih politik. Z njim se začenja tretji evropski semester usklajevanja politik, v katerem se v prvi polovici vsakega leta skupaj pregledajo nacionalni rezultati in prednostne naloge na ravni EU. Evropski svet bo smernice izdal marca 2013, države članice pa morajo posodobljene nacionalne programe predstaviti do sredine aprila 2013. Komisija bo nato predstavila priporočila za posamezne države članice.

 

Kratkoročni izziv je povrnitev zaupanja ter stabilizacija gospodarskih in finančnih razmer ob izvajanju strukturnih reform, ki bodo postavile temelje za trajnostno oživitev gospodarstva s številnimi delovnimi mesti in omogočile srednjeročno preoblikovanje gospodarstva. Za tako prilagoditev bo potreben čas, zato je treba ukrepati zdaj. Komisija na podlagi pozitivnih znakov, da že uvedene reforme učinkujejo, meni, da prednostne naloge iz lanskoletnega pregleda ostajajo v glavnem aktualne in da je prizadevanja na nacionalni ravni in na ravni EU v letu 2013 znova treba usmeriti na naslednjih pet prednostnih nalog:

  • izvajanje diferencirane in rasti prijazne fiskalne konsolidacije,
  • ponovna vzpostavitev normalnega dodeljevanja posojil gospodarstvu,
  • spodbujanje rasti in konkurenčnosti za danes in jutri,
  • zmanjševanje brezposelnosti in družbenih posledic krize,
  • posodobitev javne uprave.