Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EKONOMSKO UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE

Naslov:Služba za fiskalno in ekonomsko politiko
Beethovnova 11
1000 Ljubljana
Telefon:01/369 6461
Telefaks:01/369 6598
Vodja:dr. Katja Lautar

Predstavitev

V Službi za fiskalno in ekonomsko politiko usklajujemo delo na področju evropskega semestra, v okviru katerega države članice EU usklajujejo ekonomske in fiskalne politike. V službi tako skrbimo za pripravo in usklajevanje srednjeročnega javnofinančnega okvirja, tudi z vidika njegove skladnosti z domačimi fiskalnimi pravili, Programa stabilnosti, Osnutka proračunskega načrta in Nacionalnega reformnega programa. V ta namen izvajamo javnofinančne in druge analize ter pripravljamo napovedi in ocene učinkov načrtovanih ukrepov. V okviru metodološkega dela so naše naloge vezane tudi na spremljanje in pripravo projekcij konsolidiranih bilanc javnega financiranja in bilanc širšega sektorja država. Pri analiziranju in napovedovanju javnofinančnih gibanj v Sloveniji ter pri koordiniranju metodološkega dela na javnofinančnem področju sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Evropski statistični urad in tuje bonitetne agencije.

Glavna področja dela

 • oblikovanje politik na področju fiskalne politike, javnih financ, strukturnih ukrepov ekonomske politike ter sodelovanje pri razvojnem načrtovanju in pri pripravi sprememb ali novih pravnih podlag s tega področja v Sloveniji in EU;
 • v okviru domačih fiskalnih pravil služba usklajuje delo na Evropskem semestru in srednjeročni javnofinančni načrt z zahtevami fiskalnih pravil v okviru okrepljenega ekonomskega upravljanja EU;
 • priprava in usklajevanje srednjeročnega javnofinančnega okvirja (MTBF), Programa Stabilnosti, Osnutka proračunskega načrta in Nacionalnega reformnega programa;
 • priprava različnih analiz in ocenjevanje učinkov fiskalne in ekonomske politike ter strukturnih reform;
 • priprava dolgoročnih projekcij, ocenjevanje fiskalnih tveganj in multiplikatorjev;
 • priprava javnofinančnih analiz, vključno z napovedovanjem fiskalnih tokov, določanjem zgornje meje izdatkov, ocenjevanjem proizvodne vrzeli in potencialne gospodarske rasti, simuliranjem doseganja srednjeročnega cilja (MTO) idr.;
 • priprava, sestavljanje in spremljanje konsolidirane bilance blagajn javnega financiranja in priprava projekcij bilanc sektorja država po metodologiji nacionalnih računov (ESA 2010);
 • spremljanje priprave in analiziranje projekcij državnega proračuna, vključno s tokovi EU sredstev, proračunov občin, blagajn obeh skladov socialnega zavarovanja (ZPIZ in ZZZS), javnih zavodov, skladov in agencij ter gospodarskih družb v sektorju država;
 • priprava, obdelava in objava podatkov za mesečni Pregled javnofinančnih gibanj;
 • oblikovanje in izpopolnjevanje na področju metodološkega dela javnih financ, prilagajanje in usklajevanje nacionalne metodologije z metodološkimi rešitvami mednarodnih institucij (IMF, EU, idr.) ter koordinacija metodološkega dela v okviru ministrstva in sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami;
 • redno spremljanje realizacije in trendov prihodkov in odhodkov štirih blagajn javnega financiranja; 
 • sodelovanje pri pripravi Poročila o primanjkljaju in dolgu (t.i. EDP poročila);
 • razvoj, priprava in podpora novih modelov, analitičnih orodij za analize in ocenjevanje učinkov ter metodoloških podlag za pripravo strateških dokumentov ter sodelovanje pri raziskovalnih projektih;
 • sodelovanje pri pomembnih vprašanjih fiskalne in ekonomske politike, strukturnih reform na ravni EU ter njenega prihodnjega razvoja;
 • članstvo v ECOFIN, EWG, EFC, EPC in delovnih skupinah AWG, LIME, OGWG, idr.;
 • sodelovanje na odborih in delovnih skupinah OECD, sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in pomoč pri pripravi ekonomskih pregledov OECD.